16 ޖެނުއަރީ 2018 | އަންގާރަ | 11 އުތުރަހަޅަ

ބަފްޓާ އެވޯޑްސް: އެންމެ ގިނަ ނޮމިނޭޝަން ޝޭޕް އޮފް ވޯޓަރ، ތްރީ ބިލްބޯޑްސް އަށް

 • މި އެވޯޑަކީ އިނގިރޭސިވިލާތާއި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ފިލްމުތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ދޭ އެވޯޑެއް
 • މިއަހަރު ދޭނީ ބަފްޓާ އެވޯޑުގެ 71 ވަނަ އެވޯޑް
 • މިފަހަރު ވަނީ އެވޯޑް ދޭބައިތަށް 24 ބަޔަކަށް ބަހާލާފައި

| | 11 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުރާސްފަތި 11:48 | thahavahyd | |ބަފްޓާ އެވޯޑުގެ ލޯގޯ -- ފޮޓޯ:ޓްވިޓަރ

ބްރިޓިޝް އެކަޑަމީ ފިލްމު އެވޯޑްސް (ބަފްޓާ) އެވޯޑުގެ ނޮމިނޭޝަންސްތައް އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގައެވެ.

މި އެވޯޑަކީ އިނގިރޭސިވިލާތާއި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ފިލްމުތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ދޭ އެވޯޑެކެވެ. 1949 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދެމުން އަންނަ ބަފްޓާ އެވޯޑު ދޭންފެށިތާ މިހާރުވަނީ 70 އަހަރު ވެފައެވެ. މިއަހަރު ދޭނީ ބަފްޓާ އެވޯޑުގެ 71 ވަނަ އެވޯޑެވެ. މިފަހަރު ވަނީ އެވޯޑް ދޭ ބައިތައް 24 ބަޔަކަށް ބަހާލައިފައެވެ. މިފަހަރު ބަފްޓާގެ އެންމެ ގިނަ އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓް ވެފައިވަނީ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓަރ، އަދި ތްރީ ބިލްބޯޑްސްއެވެ. 

 

ޝޭޕް އޮފް ވޯޓަރ ،ތްރީ ބިލްބޯޑްސްގެ މަންޒަރެއް

މި ފަހަރު ބަފްޓާގެ ނޮމިނޭޝަންސް ތަކަކީ:

 1. އެންމެ މޮޅު ފިލްމު:

ކޯލް މީ ބައި ޔުއާ ނޭމް

ޑާކެސްޓް އަވަރ

ޑަންކްރިކް

ޝޭޕް އޮފް ވޯޓަރ

ތްރީ ބިލްބޯޑްސް އައުޓްސައިޑް އެބިން،މިސޮއުރީ

 1. އައުޓްސްޓޭންޑިން ބްރިޓިޝް ފިލްމް:

ޑާކެސްޓް އަވަރ

ދަ ޑެތު އޮފް ސްޓާލިން

ގޯޑްސް އޯވްން ކަންޓްރީ

ލޭޑީ މެކްބެތު

ޕެޑިންގްޓަން2

ތްރީ ބިލްބޯޑްސް އައުޓްސައިޑް އެބިން،މިސޮއުރީ

3. އައުޓްސްޓޭންޑިން ޑިބަޓް ބައި އަ ބްރްޓިޝް ރައިޓާ، ޑައިރެކްޓާ އޯ ޕްރޮޑިއުސާ:

ގަރެތު ޓަންލޭ، ދަ ގޮއުލް(ރައިޓާ/ޑައިރެކްޓާ/ޕްރޮޑިއުސާ)

ޖޯނީ ހެރިސް،ޖޯބޯން(ރައިޓާ/ޕްރޮޑިއުސާ)

ލޫސީ ކޯހެން،ކިންގްޑަމް އޮފް ޔޫއެސް(ޑައިރެކްޓާ)

އެލައިސް ބާޗް،ލޭޑީ މެކްބެތު(ރައިޓާ)

 1. ބެސްޓް ފިލްމު ނޮޓް އިން އިންގްލިޝް ލޭންގުއޭޖް

އެލޭ

ފަސްޓް ދެއި ކިލްޑް މައި ފާދާ

ދަ ހޭންޑް މެއިޑެން

ލަވްލެސް

ދަ ސޭލްސް މޭން

 1. ބެސްޓް ޑޮކިއުމެންޓަރީ

ސިޓީ އޮފް ގޯސްޓް

އައިއޭމް ނޮޓް ޔުއާ ނީގްރޯ

އިކަރަސް

އޭން އިންކޮންވީނިއެންޓް ސީކުއެލް

ޖޭން

 1. ބެސްޓް އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު

ކޮކޯ

ލަވިން ވިންސެންޓް

މައި ލައިފް އޭސް އަ ކޯޖެޓް

 1. ބެސްޓް ޑައިރެކްޓާ

ޑެނިސް ވިލެނޫވް، ބްލޭޑް ރަބާ2049

ލޫކާ ގުއަޑަނީނޯ، ކޯލް މީ ބައި ޔުއާ ނޭމް

ކްރިސްޓޮފާ ނޯލަން، ޑަންކްރިކް

ގިލާމޯ ޑެލް ޓޯރޯ، ދަ ޗޭޕް އޮފް ވޯޓަރ

މާޓިން މެކްޑޮނާ، ތްރީ ބިލްބޯޑްސް އައުޓްސައިޑް އެބިން،މިސޮއުރީ

 1. ބެސްޓް އޮރިޖިނަލް ސްކްރީން ޕްލޭ

ގެޓް އައުޓް

އައި،ޓޮންޔާ

ލޭޑީ ބާޑް

ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓަރ

ތްރީ ބިލްބޯޑްސް އައުޓްސައިޑް އެބިން،މިސޮއުރީ

 

 1. ބެސްޓް އެޑެޕްޓެޑް ސްކްރީން ޕްލޭ

ކޯލްމީ ބައި ޔުއާ ނޭމް

ދަ ޑެތު އޮފް ސްޓާލިން

ފިލްމު ސްޓާސް ޑޯންތް ލައި އިން ލިވަޕޫލް

މޯލީސް ގޭމް

ޕެޑިންޓަން 2

 1. ބެސްޓް އެކްޓްރެސް:

 އެނެތު ބެނިންގް، ސްޓާސް ޑޯންޓް ޑައި އިން ލިވަޕޫލް.

 ފްރާންސެސް މެކްޑޯމާންޑް، ތްރީ ބިލްބޯޑްސް އައުޓްސައިޑް އެބިން،މިސޮއުރީ

 މާގޮޓް ރޮބީ، އައި ޓޮންޔާ

ސަލީ ހޯކިންންސް، ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓަރ

ސިރްސާ އޯނާން، ލޭޑީ ބާޑް

 1. ބެސްޓް އެކްޓާ

ޑެނިއެލް ޑޭ ލެވިސް، ޕެންތަން ތްރެޑް

ޑެނިއަލް ކަލޫޔާ، ގެޓް އައުޓް

ގޭރީ އޯލްޑްމޭން، ޑާކެސްޓް އަވަރ

ޖޭމީ ބެލް، ފިލްމް ސްޓާސް ޑޯންޓް ޑައި އިން ލިވަޕޫލް

ޓިމޯތީ ޗަލަމެޓް، ކޯލް މީ ބައި ޔުއާ ނޭމް

 1. ބެސްޓް ސަޕޯޓިން އެކްޓެރެސް:

އެލީސަން ޖެނޭ، އައު ޓޮންޔާ

ކްރިސްޓިން ސްކޮޓް ތޯމަސް، ޑާކެސްޓް އަވަރ

ލައުރީ މެޓްކާލްފް، ލޭޑީ ބާޑް

ލެސްލޭ މޭންވިލޭ، ޕެންޓޮމް ތްރެޑް

އޮކްޓާވިއާ ސްޕެންސާ، ދަޝޭޕް އޮފް ވޯޓަރ

 1. ބެސްޓް ސަޕޯޓިން އެކްޓަރ:

ކްރިސްޓޮފާ ޕްލަމާ، އޯލް ދަ މަނީ އިން ދަ ވޯލްޑް

ހިއު ގްރޭންޓް، ޕެޑިންޓަން2

ސޭމް ރޮކްވެލް، ތްރީ ބިލްބޯޑްސް އައުޓްސައިޑް އެބިން،މިސޮއުރީ

ވިލެމް ޑެފޯއި، ދަ ފްލޮރިޑާ ޕްރޮޖެކްޓް

ވޫޑީ ހެރެލްސަން، ތްރީ ބިލްބޯޑްސް އައުޓްސައިޑް އެބިން،މިސޮއުރީ

 1. .ބެސްޓް އޮރިޖިނަލް މިއުޒިކް:

ބްލޭޑް ރަނާ2049

ޑާކެސްޓް އަވަރ

ޑަންކްރިކް

ފެންތޮމް ތްރެޑް

ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓަރ

 1. ބެސްޓް ސިނޮމޮޓޮގްރަފީ:

ބްލޭޑް ރަނާ2049

ޑާކެސްޓް އަވަރ

ޑަންކްރިކް

ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓަރ

ތްރީ ބިލްބޯޑްސް އައުޓްސައިޑް އެބިން،މިސޮއުރީ

 1. ބެސްޓް އެޑިޓިން:

ބޭބީ ޑްރައިވަރ

ބްލޭޑް ރަނާ2049

ޑަންކްރިކް

ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓަރ

ތްރީ ބިލްބޯޑްސް އައުޓްސައިޑް އެބިން،މިސޮއުރީ

 

 1. ބެސްޓް ޕްރޮޑަކްޝަން ޑިޒައިން:

ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް

ބްލޭޑް ރަނާ 2049

ޑަންކްރިކް

ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓަރ

ޑާކެސްޓް އަވަރ

 1. ބެސްޓް ކޮސްޓިއުމް ޑިޒައިން:

ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް

ޑާކެސްޓް އަވަރ

އައި،ޓޮންޔާ

ފެންޓޮމް ތްރެޑް

ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓަރ

 1. ބެސްޓް މޭކްއަޕް އެންޑް ހެއާ:

ބްލޭޑް ރަނާ2049

ޑާކެސްޓް އަވަރ

އައި،ޓޮންޔާ

ވިކްޓޯރިއާ އެންޑް އަބްދުލް

ވޮންޑާ

 1. ބެސްޓް ސައުންޑް:

ބޭބީ ޑްރައިވާ

ބްލޭޑް ރަނާ 2049

ޑަންކްރިކް

ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓަރ

ސްޓާ ވާސް: ދަ ލާސްޓް ޖެޑީ

 1.  ބެސްޓް ސްޕެޝަލް ވިޝުއަލް އެފެކްޓްސް:

ބޭބީ ޑްރައިވާ

ބްލޭޑް ރަނާ 2049

ޑަންކްރިކް

ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓަރ

ސްޓާ ވާސް: ދަ ލާސްޓް ޖެޑީ

 1. ބެސްޓް ބްރިޓިޝް ޝޯޓް އެނިމޭޝަން:

ހޭވް ހާޓް

މަމޫން

ޕޯލްސް އެޕާޓް

 1. ބެސްޓް ބްރިޓިޝް ޝޯޓް ފިލްމްސް:

އާމިރު

ކަވްބޯއި ޑޭވް

އަ ޑްރޯނިން މޭން

ވޯކް

ރެން ބޯއިސް

 1. އީއީ ރައިސިން ސްޓާ އެވޯޑް(ވޯޓެޑް ފޯ ބައި ދަ ޕަބްލިކް):

 ޑެނިއެލް ކަލޫޔާ

ފްލޯރެންސް ޕަގް

ޖޯޝް އޯ ކޯނާ

ޓޭސާ ތޮމްޕްސަން

ޓިމޯތީ ޗަލަމެޓް

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ


އެންމެ ފަހުގެ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް