17 ޑިސެންބަރު 2017 | އާދީއްތަ | 8 މުލަ

އާރްއޯއެލް އިން "އާރްއޯއެލް ފައިބަރ ރެޑީ"ގެ ނަމުގައި ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

  • މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް

| | | sim_kamana | |އާރްއޯއެލް އޮފީސް -- ފޮޓޯ:އާކައިވް

އާރްއޯއެލް އިން "އާރްއޯއެލް ފައިބަރ ރެޑީ"ގެ ނަމުގައި ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

ޕްރޮމޯޝަންނަކީ ހަލުވި ސްޕީޑެއްގައި އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ބޭނުންވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތައާރަފުކޮށްފައިވާ ޕްރޮމޯޝަނަކަށް ވާއިރު މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތުގައި "ގިގަފައި" ހޯމް ޕެކޭޖަށް އެދޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެއްމަހުގެ މަހު ފީ ހިލޭ ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި ތިން މަހަށް ޔޫޓިއުބް ބޭނުންކުރުމަށް އެއްވެސް ޗާޖެއް ނުނަގާއިރު އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ގުޅައިދިނުން ވެސް އެ ކުންފުނިން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފުރަތަމަ ޕޭމަންޓެއްގެ ގޮތުން ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތުގައި ދައްކަން ޖެހޭނީ 500ރ. އެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުގެ
ކޮމެންޓް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ