17 ޑިސެންބަރު 2017 | އާދީއްތަ | 8 މުލަ

ފަތުރުވެރިކަމަށް ކޭލަކުނު ދޫކުރާތީ ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

  • ކޭލަކުނަކީ އެފަދަ ދެވަނަ ރަށެއް މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ނެތްކަމަށް ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނާ ރަށެއް

| | | @Miuvaan | |ހދ ކޭލަކުނުގެ ވަލުތެރޭގައި ހެދިފައިވާ ކަނޑޫފާ -- ފޮޓޯ:ބްލޫ ޕީސް

ހދ ކޭލަކުނު ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަން ފަށައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އޮތް ޤުދުރަތީ ގޮތުން ތަފާތު މިރަށަކީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތިމާވެއްޓެއް ލިބިފައިވާ ރަށެކެވެ. އެގޮތުން ދުނިޔޭގެ ކުދި ޖަޒީރާތަކަށް ބަލާއިރު، ކޭލަކުނުގައި އޮތް ޒާތުގެ ތިމާވެއްޓެއް އޮތް ރަށެއް މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ނެތްކަމަށް އެރަށް ދިރާސާކުރި ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެއެވެ.

ކޭލަކުނުގެ ބިމުގެ ބޮޑުބަޔަކީ ޗަސްބިމެވެ. އަދި އެރަށުގައި ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުން ނުފެންނަ ގިނަ ޒާތްޒާތުގެ ގަސްތައް ހެދިފައިވެއެވެ. ރާއްޖޭގެ ކަނޑޫފާ ސަރަހައްދުތަކުން އެއް ސަރަހައްދަކުން އެންމެ ގިނަ ބާވަތްތައް ހެދިފައިވަނީ ކޭލަކުނުގައެވެ. ކޭލަކުނުގައި މީގެ 200 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން މީހުން ދިރިއުޅުނު ރަށެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ވަރުގަދަ ތޫފާނެއްގައި އެރަށް އެއްކޮށް ސުންނާފަތި ވުމުން، އެރަށުގެ މީހުން އެހެން ރަށްރަށް ބަދަލުކުރީކަމަށް ތާރީޚު ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކޭލަކުނު ޓޫރިޒަމަށް ދޫކުރުމާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަމުންދާއިރު، އެމީހުން ބުނަމުންދަނީ އެރަށް މިހާރު އޮތް ގޮތަށް ބޭއްވުމަށެވެ. އަދި ހދ އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްތައްވެސް ހުރިކަން ފާހަގަކޮށް، އެހެން ރަށެއްގައި ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް ހދ އަތޮޅަށް ޓޫރިޒަމް ގެނައުމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އޮތް 'ޖަންގައްޔެއް'ގެ ސިފަ ލިބިގެންދާ ހަމައެކަނި ރަށަކީވެސް ކޭލަކުނެވެ. މިރަށުގައި ރާއްޖޭގައި ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ 'ބަރު' ގަސް ހުރިއިރު، މިއީ ރާއްޖޭގައި ބަރު ގަހުގެ ޖަންގައްޔެއް އޮންނަ ހަމައެކަނި ރަށެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކޭލަކުނު ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ދެކޮޅަށް ޝުޢޫރުފާޅުކުރަމުންދާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންދަނީ ތަރައްޤީގެ ނަމުގައި ނާޒުކުރު ތިމާވެށި ހަލާކުކުރުމަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. ގާމަތީ ރަށެއްކަމަށްވާ ކޭލަކުނަކީ އަރާފައިބަން ދަތި ރަށެކެވެ. އަދި 80 ހެކްޓަރުގެ މި ރަށުގައި ކަނޑޫފަލުގައި ހެދޭ 5 ބާވަތެއްގެ އިތުރުން އެހެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ގަސްގަހާ ގެހި ހެދިފައިވެއެވެ. ކޭލަކުނުގެ ޗަސްބިމުގައި ހެދިފައި ހުރި ބާވަތްތަކަށް ބަލާއިރު ބަރު ގަހުގެ އިތުރުން ތަކަފަތި، ކަނޑޫ އަދި ތެލަ ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްއިއްޔާއެއްކަމަށްވާ ބްލޫޕީސްއިން ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިކޯ ކެއަރ އާއި ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ޖަމްއިއްޔާތަކުން ގެންދަނީ ކޭލަކުނު ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރާ މައްސަލައިގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ
ކޮމެންޓް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާhussain

2 ހަފްތާކުރިން

ma ves keylakunah dhiyain .. Varah varah thafaathu varah hiygaimu bodu maa singaa jangali eh ohna rashe .. Bodu vaane chas bin .. Dhen kihineh thi rashuga tourist room alhaa service koh meehun dhiri ulheynee madhiri ohnaane insaanakah keh nuvaa varah .. Rashuge farakee ves faahaga kohlevey reethi fareh feenan dhaan.. Keylakunu ge baivaru foto ves Eba huri .. Kurin meehun dhiri ulhunu kamuge heki tah ves Eba huri .. Varah thafaathu fehikan gadha reethi rashe keylakunakee..

0
0
Maves

2 ހަފްތާކުރިން

Magey munikaafa akee keylakunu bodube kiyaameeheh, mithaareehu fohelaathan balanhunnaakah mashakunethin tharaggeege namugai thiyaulheneeves jareemaahingan

0
0