17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

އަންހެނުން

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ: ހަށިގަނޑާއި، ހިތާއި، ސިކުނޑީގެ ދުޅަހެޔޮކަން

 • ސިއްހީގޮތުން ފިޓް މީހަކަށް ވުމަށް މިހާރު ތިޔަ ގެންގުޅޭ ލައިފް ސްޓައިލް މުޅިން ބަދަލުކޮށްލާ
 • ގިނައިން މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ކެއުމަށް އާދަކުރޭ
 • ހާސްވެ ކަނބޮޑުވުމަކީ، ހަށިގަނޑަށް ވަރަށް ގެއްލުން ހުރި ކަމެއް
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 6 ނޮވެންބަރު 2017 | ހޯމަ 04:34 | |

މަގުބޫލް

 1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
 2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
 3. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
 4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
 5. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
 6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
 7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
 8. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި


ދުޅަހެޔޮ ސިއްޚަތެއްގައި ހުރުމަށް ފައިދާހުރި ކާނާ ކާން އާދަކުރަންޖެހޭ -- ގޫގުލް

ސިއްޚީ ގޮތުން ދުޅަހެއުކޮށް ހުންނަން ބޭނުން ނުވާނީ ކާކުތޯއެވެ؟ ހަށިގަނޑު ރީތިކޮށް އަދި ޒުވާންކޮށް ހުންނަން އެންމެންވެސް ބޭނުންވާނެއެވެ. ޚާއްސަކޮަށް އަންހެނުންނެވެ.

 

އަންހެނުންނަކީ އުފެދުމުގައިވެސް ފިރިހެނުންނަށްވުރެ ސިއްހީގޮތުން ނާޒުކު ބައެކެވެ. އެހެންކަމުން ސިއްހަތަށް ބެލުމަކި ކޮންމެހެންވެސް މުހިއްމުކަމެކެވެ. ސިއްހީގޮތުން ދުޅަހެއުކަންމަތީ ހުރުމަކީ މާ ބުރަކަމެއްކަމުގައި ނުދެކޭށެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސަަށް އިތުބާރުކޮށް، ވަރުގަދަ އަޒުމެއްގައި ދެމި ހުންނާށެވެ.

 

ސިއްހީގޮތުން ފިޓް މީހަކަށް ވުމަށް މިހާރު ތިޔަ ގެންގުޅޭ ލައިފް ސްޓައިލް މުޅިން ބަދަލުކޮށްލާށެވެ. ރަނގޅުކާނާއާއިއެކު، ކަސްރަތުކުރާށެވެ. އަދި ސްޓްރެސް ނުވަތަ ހާސްކަން ފިލުވުމަށް ޕްލޭންެއެއް ރާވާލާށެވެ.

 

ހިތުގެ ދުޅަހެެއުކަމަށް:

ހިތުގެ ބަލިތަކުން ދުރުވެ ހުރުމަށާއި، ސްޓްރޯކްޖެހުމުން ސަލާމަތްވުމަށް މިކަންކަން ކުރާށެވެ.

 

ގިނައިން މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ކެއުމަށް އާދަކުރާށެވެ. ގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް ކެއުއުމުގައި ހިމަނާށެވެ. އެގޮތުން ބަތްކާން ބޭނުންނަމަ ބްރައުން ރައިސް ނުވަތަ، ރަތް ހަނޑޫ ބޭނުންކުރާށެވެ. ޕްރޮޓީންގެ ބާވަތްތައް އެކުލެވޭ ކާނާ ކަމުގައިވާ ބިހާއި، ކުކުޅުމަސް އަދި ތޮޅިއާއި، މުގުފަދަ ބާވަތްތައް ކެއުމުގައި ހިމަނާށެވެ. އަދި ހަކުރު އަޅާފައި ހުންނަ ބާވަތްތައް އެއްކޮށްހެން ހުއްޓާލާށެވެ. އެހެނީ ކެއުމުގައި ބޭނުންކުރާ އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގައިވެސް ހަކުރު ހިމެނެއެވެ.

ކަސްރަތުކުރުން:

 

ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން ލުއިވަމުންދާވަރަކަށް ހިތުގެ ބަލިތަކާއި ހަކުރު ބަލި އަދި، ކެންސަރުފަދަ ބަލިތަކުން ދުރުކޮށްދޭނެއެވެ. އަދި ގަވާއިދުން ކަސްރަތުކުރުމުން ހާސްކަން ފިލާ މީހާ ތާޒާވެއެވެ.

ކަސްރަތު ކުރުމުން ހަރަކާތްތެރިކަން އިތުރުވެއެވެ. ހަރަކާތްތެރިކަން އިތުރުވިވަރަކަށް ސިއްހީ ދުޅަހެއުކަން އިތުރުވެއެވެ. އަދި ތަފާތު ބަލިތައް ޖެހުމުން ދުރުކޮށްދެއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަސްރަތު ނުކުރިއަސް، ހަފަތާއަކު 2 ގަޑިއެއްހާއިރު، ރަނގަޅަށް ކަސްރަތުކޮށްލެވޭތޯ ބަލާށެވެ. ނެށުން، ދުވުން ނުވަތަ ބާރަށް ހިނގިޔަސް ރަނގަޅުވާނެއެވެ. ނުވަތަ ކުޅޭހިތްވާ ކުޅިވަރެއް ކުޅޭށެވެ.

ތީ ބިޒީ މީހެއްނަމަ، ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މަދު ވަގުތުކޮޅެއްގައިވެސް ކަސްރަތުކޮށްލާށެވެ. ނޫނީ ދުއްވާ އެއްޗެއްގައި އޮފީހަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި، ހިނގާލާފައިދާށެވެ. ލިފްޓްގެ ބަދަލުގައި ސިޑި ބޭނުންކުރާށެވެ. ދުއްވާ އެއްޗެއްގައި އުޅޭނަމަ، އޮފީހާއި ދުރުގައި ޕާކްކޮށްފައި ހިނގާލާފައި އޮފީހަށް ދާށެވެ.

 

ހާސްކަމާއި ދުރުވޭ:

ހާސްވެ ކަނބޮޑުވުމަކީ، ހަށިގަނޑަށް ވަރަށް ގެއްލުން ހުރި ކަމެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މުޅީން އެކަމާއި ދުރަށް ދިއުމަކީވެސް ނާދިރުކަމެކެވެ. އެކަމަކު ހާސްކަމުން ދުރުހެލިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ހުންނާނެއެވެ. ބައެއް ކަހަލަ ހަރަކާތްތަކާއެކު ހާސްކަމުން ދުރުކޮށްދެއެވެ.

އެގޮތުން

ފުންކޮށް ނޭވާލުން

ޔޯގާ

މަސާޖް

ކަސްރަތު

ފައިދާހުރިކާނާ ބޭނުންކުރުމާއިއެކު، ތިމާ އިތުބާރުކުރާ ގާތްތިމާގެ މީހަކު ނުވަތަ ރައްޓެއްސަކާއި ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ހިއްސާކުރަށެެވެ.

 

މިކަންކަމާއި އެކު ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައްވެސް ބަދަލުކުރަންޖެހެއެވެ. ބައެއްކަހަލަ ނޭދެވޭ އާދަތަކާއި ދުރުވާށެވެ. އެގޮތުން ދުންފަތާއި ދުރުވެ، ދުފުން ހުއްޓާލާށެވެ. އަދި އަނގައިގެ ސާފްތާހިރުކަމަށްޓަކައި، ދުވާލު ދެ އިރު ދަތްތައް އުނގުޅާ ސާފްކުރާށެވެ. ނިދި ހަމަކުރާށެވެ. އަދި ބޭރަށް ނުކުންނައިރު އަބަދުވެސް ސަން ސްކްރީން ބޭނުން ކުރާށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ހެނދުނު 10 އަކާއި މެންދުރު ފަހު 3.00 އާއި ދެމެދެވެ. އަދި އެވަގުތުގައި ބޭރަށް ނުކުންނަންޖެހޭނަމަ އަވި އައިނުވެސް ބޭނުންކުރާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް