26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:02
އިޝާ 19:13

ޒަކާތު ފަންޑު

ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ޒަކާތު ފަންޑުން ޚަރަދުކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

  • މިހާރުވެސް ޒަކާތު ފަންޑުގެ އެހީގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޑޮކްޓަރުން ދަނީ ތަމްރީން ކުރަމުން
  • ޒަކާތު ފަންޑުން މަތީ ތައުލީމު އެކި ދާއިރާތަކުން ކިޔެވުމަށް ސޮކޮލާޝިޕް ދޭ
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 12 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 19:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  2. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  3. އިންތިހާބު އޮތް ދުވަހު ދިވެހިން ދެއްކި ރީތި ނަމޫނާ އިން ބޭރުގެ އޮބްޒަރވަރުން ހައިރާންކުރުވައިފި
  4. މަހްލޫފު މިނިވަންވެ، ދަރިފުޅު ބަލާ މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް
  5. ކުންފުނިތަކުން ނުހައްގުން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުން ކިބައިން އެތަންތަނުގެ ވެރިން މާފަށް އެދެންޖެހޭ: ޝެއިހް ޒައިދު
  6. ކަސްޓަމްސްގެ އިސް މުވައްޒަފުންތަކެއް އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  7. މުލިއާގެއިން ނެރުނީ ކޯންޗެއް ހެއްޔެވެ؟
  8. ދައުލަތުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ނައްތާލާ، ޝްރެޑް ކުރަމުންދާ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި


ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ޒަކާތު ފަންޑުން ޚަރަދު ކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރުމަަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުން -- ޓްވިޓަރ

ޒަކާތު ފަންޑުން ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ހަރަދު ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އިސްލާމިކްމިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންނާއި، ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ އިސްބޭފުޅުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

 

މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާ ކޮއްފައިވަނީ ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީން ކުރަން ފަށާއިރު ހުރި ދަތިތަކާއި އެހީ ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ދެނެގަތުމަށް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

 

މަތީ ތައުލީމް ކިޔެވުމަށް ޒަކާތް ފަންޑުން މީގެ ކުރިންވެސް ސްކޮލާޝިޕް ދީފައިވެއެވެ. އެ ގޮތުން މި ފަހަރު ރާއްޖޭގައި އަލަށްފަށާ ސްޕެޝިއަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީން ކުރާ ކޯސް ސްޕޮންސާކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބެނެފައިވެއެވެ.

މިހާރުވެސް ޒަކާތު ފަންޑުގެ އެހީގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޑޮކްޓަރީކަން ކިޔަވަން އަށް ކުދިން ތިބި އިރުގައި އެ ކުދިން ކިޔަވާ ނިމިގެން 2018 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ އަންނާނެ އެވެ.މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި ޒަކާތު ފަންޑުން މަތީ ތައުލީމަށް އެކި ދާއިރާތަކުން ކިޔެވުމަށް ސޮކޮލާޝިޕް ދެއެވެ. އަދި މަތީ ތައުލީމަށް އިއުލާން ކުރުމާއެކު ސޮކޮލާޝިޕް ހޯދުމަށް ހުށައެޅޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ފަގީރުކަލޯ

12 މަސް ކުރިން

ކޮންމެ ފަންޑަކުން ދިނަސް ތި ކުރާ ޙަރަދު އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭނެ އުސޫލެއް ހަދަން ޖެހޭނެ. ތިއީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ. ތިމީހުން ކިޔަވައިގެން ރާއްޖެ އަންނަނީ މަދު ބައެއް. ސިޓިޒަންޝިޕް ހޯދައިގެން އެހެން ގައުމުތަކަށް ހިނގައިދާނެ. ރާއްޖެއަޔަސް ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލުގައި މިބަލަނީ ދުވާލަކު 10މީހުން

0
0