24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:42

ބްރެޒިލް ކޮލިފައިވުން

ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފެވަރިޓުންނަކީ ބްރެޒިލް: ކޯޗު ޓީޓޭ

 • ބްރެޒިލް ފެވަރިޓަކަށް ވަނީ ކޮލިފައިންގެ ތެރޭގައި ދެއްކި ކުޅުމާއި ނެރުނު ނަތީޖާތަކުގެ ސަބަބުން
 • ޓިޓޭ ވަނީ ޖަރުމަނާއި ފްރާންސް އަކީވެސް ފެވަރިޓުން ތެރޭގައި ގުނޭ ޓީމުތަކެއް ކަމަށް ބުނެފަ
 • ހުރިހާ ވޯލްޑް ކަޕެއްގައި މިހާތަނަށް ވާދަކުރަމުން އަންނަ ހަމައެކަނި ޓީމަކީ ބްެރެޒިލް
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | @Saaif80

| 12 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 16:13 | |

މަގުބޫލް

 1. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
 2. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
 3. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
 4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
 5. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
 6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
 7. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
 8. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!


ބްރެޒިލްގެ ކޯޗު ޓީޓޭ އަދި ނޭމާ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އަންނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި އޮންނަ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފެވަރިޓުންނަކީ ބްރެޒިލްކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޓީޓޭ ބުނެފިއެވެ.

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފަސް ފަހަރު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ބްރެޒިލްއިން ވަނީ އަންނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި އޮންނަ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ވެސް ކޮލިފައިވެ ހުރިހާ ވޯލްޑް ކަޕެއްގައި މިހާތަނަށް ވާދަކުރަމުން އަންނަ ހަމައެކަނި ޓީމުގެ ރިކޯޑު ދަމަހައްޓާފައެވެ. އެގޮތުން ކޮމްބެލްގެ ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި  އެ ޓީމު ކުޅުނު 18 މެޗުގެ ތެރެއިން ބަލިވެފައިވަނީ އެންމެ މެޗަކުންނެވެ. އަދި  ބްރެޒިލް ކޮލިފައިން ނިންމާލީ ދެވަނައިގައި އޮތް އުރުގުއޭ އަށްވުރެ 10 ޕޮއިންޓް ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ގެބްރިއެލް ޖީސަސް އާއި ޕައުލީނިއޯގެ ލަނޑުތަކުން އަމިއްލަ ގައުމުގައި ތިން ލަނޑު ސުން ލަނޑު ޗިލީ ބަލިކުރުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ޓީޓޭ ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ ޓީމަކީ އަންނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި އޮންނަ މުބާރާތުގެ އެއް ފެވަރިޓުން ކަމަށާއި އެއީ ކޮލިފައިންގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ފެނުނު ކުޅުމާއި ނެރުނު ނަތީޖާތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

ހަމައެހެންމެ ޓީޓޭ ބުނެފައިވަނީ ފްރާންސްގެ އެޓޭކިން ލައިނުގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންގެ ސަބަބުން އެ ޓީމަކީވެސް ފެވަރިޓެއްގެ ގޮތުގައި ގުނާލެވޭނެ ޓީމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކިލިއަން އެމްބާޕޭ އާއި އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން އަދި އެލެކްޒެންޑާ ލަކަޒެޓް ފަދަ ކުޅުންތެރިން ތިބޭ ނަމަ ކޮންމެ ޓީމެއްވެސް ގުނޭނީ ފެވަރިޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ޓީޓޭ ފާހަގަކުރިއެވެ. ހަމައެހެންމެ ޓީޓޭ ބުނެފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރި ޖަރުމަނު ވެސް ފެވަރިޓުންގެ ތެރޭގައި ގުނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޖެހިޖެހިގެން 12 ވަނަ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވި އާޖެންޓީނާއަށް ވެސް ވޯލްޑް ކަޕުގެ ޖާގަ އެއް ހައްގު ކަމަށާއި އެ ޓީމަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމަކީ ލިއޮނެލް މެސީ އެ ޓީމުގައި ހުރުން ކަމަށާއި އޭނާގެ ހުނަރާއި މެދު އެއްވެސް މީހަކަށް ސުވާލު ކުރެވޭނެ  ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށް ޓީޓޭ ބުނެފައިވެއެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ޑިފެންޑާ ޑެނީ އަލްވޭސް ވަނީ މި މެޗަށްފަހު ކޯޗަށް ތައުރީފްގެ ބަސްތަށް ބަންޑުން ކޮށްލާފައެވެ. ކާލޯސް ޑުންގާއަށް ފަހު ބްރެޒިލްގެ ކޯޗު ކަމާއި ހަވާލުވި ޓީޓޭ އާ ބެހޭގޮތުން އަލްވޭސް ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަކީ އެހެން ހުރިހާ ކޯޗުންނަށްވުރެ ތަފާތު ކޯޗެއް ކަމަށާއި އޭނާ ޓީމު ލައްވާ ކުޅުވަން އުޅޭ ފުޓްބޯޅަ ވެސް މާ ތަފާތު ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ އަކީ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ހަމަހަމަކަމާއެކު ކަންތަށް ކޮށްދޭ ކޯޗެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ކަމަށްވެސް އަލްވޭސް ބުނެފައިވެއެވެ.

2002 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރި ފަހުން، ބްރެޒިލްއަށް ވޯލްޑް ކަޕްގައި ނާކާމިޔާބީތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާއިރު އެންމެ ފަހުން 2014 ވަނަ އަހަރު އަމިއްލަ ގައުމުގައި ކުޅުނު ވޯލްޑްކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ޖަރުމަނު އަތުން އެ ޓީމު ބަލިވީ ހަތް ލަނޑު އެއް ލަނޑުގެ ލަދުވެތި ނަތީޖާ އަކުންނެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް