20 ޖޫން 2018 | ބުދަ | 04 އަދަ
އިމްސާކް 04:15
06 ޝައްވާލް 1439
އިޝާ 19:39
މަޣްރިބް 18:20
އަސްރު 15:35
މެންދުރު 12:11
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:36

ވިޔަފާރިކުރުން

އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރި ކުރާއިރު ސަމާލުވުމަށް ފުލުހުން އެދެފި

  • ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑުކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ދަމަހައްޓަމުން ދާ ފަރާތްތަކަށް
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | @IxmaealNaail

| 11 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ބުދަ 17:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ބަޖެޓެއް ނުލިބޭ، އިންތިހާބެއް ނޯންނާނެ!
  2. ޔާމީނުގެ މައްޗަށް މައުމޫން މުޖައްރިބު ނަތީޖާއެއް ނެރޭނެ
  3. އާޖެންޓީނާ، އައިސްލޭންޑް މެޗަށްފަހު އުފެދުނު އެންމެ ބޮޑު ސުވާލު: މީހަކު މިހާ ލޯބިވަނީ ކިހިނެތް؟
  4. ބުނާގޮތް ނުހަދައިގެން ކްރޮއޭޝިއާގެ ކުޅުންތެރިއަކު ރަށަށް ފޮނުވާލަން ނިންމައިފި
  5. ފާރިސްގެ ދިފާއުގައި ހެކިބަސް ދޭން ޕީޕީއެމް މަޖިލިސް މެމްބަރުން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  6. ޖޭޕީން އަލީ ސޯލިހަށް ޕްރޮމޯޝަން ދީފި
  7. ކޮންމެހެން ފުރުސަތު ދެއްވާކަން ދައްކަން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް: ފާރިސް މައުމޫން
  8. ސައުދީގެ ކުޅުންތެރިން ދަތުކުރި ފްލައިޓްގެ އިންޖީނުގައި ރޯވެއްޖެ


ވިޔަފާރިކުރުމުގައާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ކުރެވޭ ވިޔަފާރީގެ އެކި މުޢާމަލާތްތަކުގައި މަކަރުވެރި ޢަމަލުތައް ހިންގުން ފަހަކަށް އައިސް ވަނީ އިތުރު ވެފައި -- ގޫގުލް

އޮންލައިންކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ކުރެވޭ ވިޔަފާރީގެ އެކި މުޢާމަލާތްތަކުގައި މަކަރުވެރި ޢަމަލުތަކަށް ސަމާލުވުމަށް ފުލުހުން އެދިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ނެރުނު އިލްތިމާސެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ވިޔަފާރިކުރުމުގައާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ކުރެވޭ ވިޔަފާރީގެ އެކި މުޢާމަލާތްތަކުގައި މަކަރުވެރި ޢަމަލުތައް ހިންގުން ފަހަކަށް އައިސް އިތުރުވާން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކުގައި އެކި ޚިދުމަތްތަކަށް އެފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ގޮތުން، މުޢާމަލާތް ކުރުމާއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތާ ގުޅުމެއް ނެތް އެކައުންޓްތަކަށް ފައިސާ ޓްރާންފަރ ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ފާއިތުވި މަސްތަކުގައި މިބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ފުލުހުންގެ ސައިބަރ ކްރައިމް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މިންވަރު އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާ މިބާވަތުގެ އެކި މައްސަލަތަކުގައި، ކޮށްފައިވާ ތަފާތު މުޢާމަލާތްތަކުގެ އަގު ޖުމްލަ 638،168 ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް އަރާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މިފަދަ މަކަރުވެރި ޢަމަލުތައް ހިންގުމުގައި ބޮޑަށް ޙަރަކާތެރިވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުމުގެ އެކި ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިންކަމަށްވާއިރު، މިފަދަ ޢަމަލުތަކުގެ ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑުކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ދަމަހައްޓަމުން ދާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށެވެ. މިފަދަ ޢަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން އެފަދަ ގުޅުންތަކުގެ ފައިދާ ނަގައި، ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ޓްރާންފަރކޮށްފައި ހުންނަކަން  ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާ، އެގޮތުން ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްކުރާ އީމެއިލްއަކީ ރަނގަޅު އީމެއިލްތޯ ޔަޤީން ނުކޮށް އެފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތްކުރުމާއި، މުދަލަށް އޯޑަރު ދިނުމަށްފަހު ފައިސާ ޓްރާންފަރކުރަންޖެހޭ ހިސާބަށްގޮސް، ފައިސާ ޓްރާންފަރ ކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓަކީ މުދަލަށް އޯޑަރުދިން ކުންފުނީގެ އެކައުންޓްތޯ ޔަޤީންނުކޮށް ފައިސާ ފޮނުވުމަކީ މިފަދަ މައްސަލަތައް ހިނގަން މެދުވެރިވާ ސަބުބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަންކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މިމައްސަލަތަކަކީ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ހޭލުންތެރިވެ، ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީފިނަމަ ހުއްޓުވިދާނެ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށާ، ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ދަމަހައްޓައި އިތުބާރު އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް މުޢަމަލާތްކުރާ އީމެއިލް، އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ފައިސާ ފޮނުވާ އެކައުންޓްގެ މަޢުލޫމާތު ބަދަލުވެފައިވާނަމަ ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ކުރިން އެ އެކައުންޓަކީ ފައިސާ ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތުގެ އެކައުންޓްތޯ އެފަރާތަކާ ގުޅައިގެން ޔަޤީންކުރުމަށްފަހު ފައިސާގެ މުޢާމަލާތް ކުރުމަކީ މިފަދަ މައްސަލަތައް ހުއްޓުވައި، ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އެޅިދާނެ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް