24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:42

ރިޕޯޯޓް

އެއްލާ ކޮންމެ މަޅިއެއް އާހިރުގައި ބަދަލުވެގެންދާނީ ގުލްހާރުގެ މާފައްޗަކަށެވެ.

 • އުސޫލުތައް މުގުރަނީ
 • ސިޔާސީ ގޮތްޕެކޭ އެއްފަދަ ކޮމިޝަނެއް
 • ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭނެ ދުވަހެއް އޮތް ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރޭ
ހުޝާމް މުހަޢްމަދް | @hirigaahusham

| 11 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ބުދަ 17:15 | |

މަގުބޫލް

 1. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
 2. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
 3. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
 4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
 5. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
 6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
 7. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
 8. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!


ބުރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޝަހީބު. ފޮޓޯގެ ކަނާތްފަރާތުގައި -- މިހާރު

މިއީ ދުވާލު ހޭލައި ހުއްޓައި އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ހުވަފެނެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ހަމަނިދި ނުލިބި މަސައްކަތުގައި އަވަދިނެތި އުޅެން ޖެހުމުން ސިކުނޑިއަށް ވެރިވާ ހިޔާލުތަކެއް ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ހަގީގަތުގައި ވެސް ރައީސް ޔާމީނުގެ މޮޅުކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަނީ ހެއްޔެވެ. ނޫނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ސަރުކާރުގެ މުށުތެރެއަށް ވަދެ ނިމުނީ ހެއްޔެވެ؟ ސުވާލަށް ފުރިހަމަ ރޫފަ ހެޔޮ ޖަވާބެއް ބެލުންތެރިން ދެއްވާށެވެ.

ރާއްޖެޓީވީ މިލިއަނުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ މަސްތުގައި ޖެހިފައި އޮތް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ ގާނޫނުގައި އެކޮމިޝަނުން ކުރާންވީ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައި އެބަ އޮތެވެ. އެކޮމިޝަނުން ކުރާންޖެހޭ ކަންކަމަކީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ބޮޑު ފަތިހާ ނުދާ އެނދުން ތެދުވެ ވަޑައިގަތުމުން ހިޔާލުފުޅަށް އެވަގުތަކު އަންނަހާ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން އަންގާ ކަންކަމެއް ވެސް ނޫނެވެ.

ވިސްނާ ވަޑައިގެން ބައްލަވާށެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ތިޔަ މަގާމުގައި ތިޔަ ތިއްބެވީ ކޮން ޒިންމާއެއް ކޮނޑުގައި އަޅުއްވައިގެން ހެއްޔެވެ؟ ރުމާލު 2 ޖަގަހައިގައި ހިންގާ ހަރަކާތެކޭ އެއްފެންވަރަށް ތިޔަ ކޮމިޝަން ވެއްޓެންޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ތިޔަ ކޮމިޝަނަށް ކޮން އިނާޔަތެއް ނުލިބި އޮތީ ހެއްޔެވެ؟ ތިޔަ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މިނިވަންކޮށް މުސްތގިއްލުކޮށް އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅުއްވުމަށް ފައިސާ ފޮއްޗެއް އަދި ވެސް މަދީ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ހަމަ ބުއްދި ފިލާ ދިޔައީ ހެއްޔެވެ؟

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާ، ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ތިޔަ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ޖެހިލުންވެ ވަޑައިގަތުމެއްނެތި އަރާ ވަޑައިގަންނަވަން ތިޔައީ ކޮން ބޭފުޅުންނެއް ހެއްޔެވެ؟ މިގައުމަކީ ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ތަރިކަ މުދާ ހެއްޔެވެ؟ މިގައުމަކީ ތިޔަ ބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅު ގޮތަކަށް ކޮށަން އޮތް މަސްބުރިއެއް ހެއްޔެވެ؟ ހަމަ ނިދި ލޮލަށް ނައިސްގެން ތިޔަ ޖަހާ ސަކަރާތެއް މި ސްޓޭޝަނާ ދެކޮޅަށް ތިޔަ ޖައްސަވަނީ ތާއަބަދަށް ތިޔަ މަގާމު އޮންނާނެ ކަމަށް ތިޔަ ސިކުނޑިތަކަށް ކާކު ނަސޭހަތް ދީގެން ހެއްޔެވެ؟ ތިޔަ އުޅުއްވަނީ ހަގީގަތުގައި ވެސް ކިހިނެއް ވެގެން ހެއްޔެވެ؟

ނުހައްގުން މި ސްޓޭޝަން ކުރަމުންދާ ޖޫރިމަނާ ދައްކަން ނިކުންނަނީ މުޅިން ވެސް ރައްޔިތުންނެވެ. ރައްޔިތުން ނިކުމެ މިލިޔަން ރުފިޔާ އެއްކުރުމުން އެފައިސާ ހަވާލު ކުރަނީ ތިޔަ ކޮމިޝަނަށެވެ. އެފައިސާ އެ ހަވާލު ކުރެވުނީ އޭރުން ސަރުކާރާއެވެ. ބަލަގަ މިތިބަ ފެންނަ ބޭފުޅުންނޭވެ. އަޅުގަނޑުމެން ފެލައިގެން ފައިސާ ހޯދަން ފޫގަޅައިގެން ތިޔަ ތިއްބެވީި ސަރުކާރު ހިންގާނެ ފައިސާ ފޮއްޗެއް ނެތިގެން ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ މަގާމުގައި ތިބޭ މަދު ދުވަސްކޮޅު މި ސްޓޭޝަން އިދިކީއްޔަށް ހަންދަމާލަން ކޮއިލު ތެރޭގެ ބޭފުޅުން އެންގެވީ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ނުހައްގު ޖޫރިމަނާއެއް ކުރެއވުމުން ތީގެން ބޭފުޅެއްގެ ހިތަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބެނީ ހެއްޔެވެ؟

ހައްތާވެސް ސުވާލެވެ. ފެންނަ މަންޒަރުން ސުވާލު ގިނަވަނީއެވެ. އުސޫލުތައް މުގުރާ ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓުން ޖާގަ ހޯއްދެވުމުން ސުވާލު ގިނަވީއެވެ. ދުނިޔޭގައި ތިބެ ބަޔަކަށް ނުހައްގު އަނިޔާއެއް ކުރާއިރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާ ދުވަހުން މިއަދު ތިޔަ ތިއްބަވާފަދަ އަރާމާ އުފަލުގައި ދެމިތިބެވޭނެ ތޯ އެވެ؟ އެދުވަހުން ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ އަތަށް ވުރެ ގާނޫނުގެ އަތް މާދިގުވާނެކަން ހަނދުމަފުޅު ބަހައްޓަވަން ވާނެއެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންނާ ގާނޫނު އެދުވަހުން އަރާ ހަމަ ކުރާނެ ކަމީ ކަށަވަރު ކަމެކެވެ. ގަބޫލު ކުރައްވާސެވެ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަރަށް އެއްލާ ކޮންމެ މަޅިއެއް އާހިރުގައި ބަދަލުވެގެންދާނީ ގުލްހާރުގެ މާފައްޗަކަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ރާބެ

11 މަސް ކުރިން

ތީމާ ފޫކޮޅުގައި އޮތް ގޫއިބުރި ތިމާއަކަށް ނުފެންނާނެ އެހެންމީހުންގެ ފޫކޮޅު ބަލަމުން ދުވާވަރު ރާއްޖެޓީވީ އަށް ވާނި

0
0