20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

އިސްލާމްދީން

ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މާތްކަން

  • ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މާތްކަމާމެދު އަލްއިމާމު މުސްލިމް ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ. "އެއީ، އިސްވެ ދިޔަ އަހަރުގެ ފާފަތައް ފުއްސަވައި ދެއްވާނޭ ކަމެކެވެ."
އަބްދުލް ހަންނާން މުހައްމަދް | @A_HaNnAAn_M

| 29 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހުކުރު 09:27 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ޢާޝޫރާ -- ގޫގުލް

އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވޭތުކުރަމުން މިދަނީ، 1439 ވަނަ އަހަރުގެ މުޙައްރަމް މަހުގެ ދުވަސްތަކެވެ. މުޙައްރަމް މަހަކީ، މާތް ﷲ މާތް ކުރެއްވި މައްސަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މައްސަރެވެ. އަލްއަޝްހުރުލްޙުރުމުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ މަހެވެ. އަލްއަޝްހުރުލްޙުރުމުގެ އަނެއް ތިން މަހަކީ، ރަޖަބު މަހާއި، ޛުލްޤަޢިދާ މަހާއި، ޛުލްޙިއްޖާ މަހެވެ. މުޙައްރަމް މަހަށް ކީރިތި ރަސޫލާ "މާތް ﷲ ގެ މައްސަރު" ގެ ނަމުން ނަންދެއްވާފައި ވުމުން ވެސް، މިމަހުގެ މާތްކަން އެނގެއެވެ. ފަހެ، އަބޫ ހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ރިވާ ކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ. "ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދައަށް ފަހު، އެންމެ އިތުރުކަން ބޮޑު ރޯދައަކީ، މާތް ﷲ ގެ މައްސަރު ކަމުގައިވާ މުޙައްރަމް މަހުގެ ރޯދަ އެވެ."

މާތް ﷲ މާތް ކުރެއްވި މި ހަތަރު މައްސަރަކީ، އެ މައްސަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހަނގުރާމަ ކުރުން މަނާ ކުރައްވާފައިވާ ހަތަރު މައްސަރެވެ. އަދި އެ މައްސަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުތަކަށް އަނިޔާވެރި ވުމުން (އެބަހީ: ފާފަ ކުރުމުން) ވަރަށް ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ދުރުހެލިވުމަށް އަންގަވާފައިވާ ހަތަރު މައްސަރެވެ.

މުޙައްރަމް މަހުގެ ދިހަވަނަ ދުވަހުގެ އާދެ، ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދައަކީ، ސުންނަތް ރޯދައެކެވެ. ވަރަށް މާތް އަޅުކަމެކެވެ. އަލްއިމާމުލް ބުޚާރީ ރިވާކުރެއްވިއެވެ. އިބްނު ޢައްބާސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ވިދާޅުވިއެވެ. "ކައު އިތުރު ނަބިއްޔާ މަދީނާއަށް ވަޑައިގަތްއިރު، ޔަހޫދީން ޢާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދަ ހިފާތަން އެކަލޭގެފާނު ދެކިވަޑައިގެން، އެއީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ. އެބައިމީހުން ދެންނެވޫއެވެ. މިއީ މާތް ދުވަހެކެވެ. މިއީ، މާތް ﷲ ބަނޫއިސްރާއީލުގެ މީހުން، އެބައިމީހުންގެ ޢަދުއްވުންގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ކުރެއްވި ދުވަހެވެ. އެހެންކަމުން، މޫސާގެފާނު ވަނީ އެދުވަހުގެ ރޯދަ ހިއްޕަވާފައެވެ. ދެންފަހެ، ކައު އިތުރު ނަބިއްޔާ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. "ތިޔަބައިމީހުންނަށްވުރެ މޫސާގެފާނަށް ޙައްޤުކަން ބޮޑީ، ތިމަންކަލޭގެފާނެވެ." މިހެން ޙަދީޘް ކުރައްވައި، އިތުރު އެކަލޭގެފާނު އެދުވަހުގެ ރޯދަ ހިއްޕެވިއެވެ. އަދި އެދުވަހުގެ ރޯދަ ހިފުމަށް އަމުރު ކުރެއްވިއެވެ.

ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ރޯދައިގެ މާތްކަމާމެދު އަލްއިމާމު މުސްލިމް ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ. "އެއީ، އިސްވެ ދިޔަ އަހަރުގެ ފާފަތައް ފުއްސަވައި ދެއްވާނޭ ކަމެކެވެ."

މުޙައްރަމް މަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހުގެ ރޯދައަކީ ވެސް، ސުންނަތް ރޯދައެކެވެ. އެއީ ތާސޫޢާ ދުވަހުގެ ރޯދައެވެ. އަލްއިމާމުއްޝާފިޢީ ވިދާޅުވިއެވެ. "މުޙައްރަމް މަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހާއި ދިހަވަނަ ދުވަހާއި ދެދުވަހުގެ ވެސް ރޯދަ ހިފުމީ ސުންނަތެކެވެ. އެހެނީ، ކައު އިތުރު ނަބިއްޔާ މުޙައްރަމް މަހުގެ ދިހަވަނަ ދުވަހުގެ ރޯދަ ހިއްޕެވިއެވެ. އަދި ނުވަވަނަ ދުވަހުގެ ރޯދަ ހިއްޕެވުމަށް ޤަޞްދު ކުރެއްވިއެވެ."

އަލްއިމާމުއްޝާފިޢީ މިހެން އެވިދާޅުވީ، ކައު އިތުރު ރަސޫލާ މުޙައްރަމް މަހުގެ ދިހަވަނަ ދުވަހުގެ ރޯދަ ހިއްޕެވުމަށް ފަހު، ދެން އަންނަ އަހަރު ތިމަންކަލޭގެފާނު ދުނިޔޭގައި ހުންނެވިނަމަ، ނުވަވަނަ ދުވަހުގެ ރޯދަވެސް ހިއްޕަވާހުށީމޭ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވާތީއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ޖެހިގެން އައި އަހަރު އައުމުގެ ކުރިން، އިތުރު އެކަލޭގެފާނު ސުވަރުގެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް