26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:02
އިޝާ 19:13

އދ ގައި ރާއްޖެ

އދ ގައި ރާއްޖެއިން، ދިވެހިންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކައެއް ނުދެއްކި!

 • ކޮންމެ ރަށަކަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި، ބޭސްފިހާރަ އާއި ސީ އެމްބިއުލެންސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 • ފަލަސްޠީނާއި، ސީރިއާ އާއި މިޔަންމާގެ މައްސަލައަށް ކުރުކޮށް އަލިއަޅުއްވާލެއްވި
 • އުތުރު ކޮރެއާގެ ނިއުކްލިއަރ ޕްރޮގްރާމް ކުށްވެރިކުރެއްވި
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | @IxmaealNaail

| 24 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އާދީއްތަ 03:19 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
 2. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
 3. އިންތިހާބު އޮތް ދުވަހު ދިވެހިން ދެއްކި ރީތި ނަމޫނާ އިން ބޭރުގެ އޮބްޒަރވަރުން ހައިރާންކުރުވައިފި
 4. މަހްލޫފު މިނިވަންވެ، ދަރިފުޅު ބަލާ މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް
 5. ކުންފުނިތަކުން ނުހައްގުން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުން ކިބައިން އެތަންތަނުގެ ވެރިން މާފަށް އެދެންޖެހޭ: ޝެއިހް ޒައިދު
 6. ކަސްޓަމްސްގެ އިސް މުވައްޒަފުންތަކެއް އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
 7. މުލިއާގެއިން ނެރުނީ ކޯންޗެއް ހެއްޔެވެ؟
 8. ދައުލަތުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ނައްތާލާ، ޝްރެޑް ކުރަމުންދާ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި


ޑރ. އާސިމް އދ ގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ރާއްޖެއާއިމެދު ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުނިޔޭގައި ކުރެވޭ އެއްވެސް ތުޙުމަތަކަށް އެއްވެސް ވަރެއްގެ ރައްދެއް ނުދެއްވައި، އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެކުވެރި ދަޢުލަތްތައް (އދ) ގެ 72 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން، ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު އާސިމް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ދެއްވި ތަޤުރީރު ނިންމަވާލައްވައިފިއެވެ.

ޑރ. އާސިމްގެ ތަޤުރީރުގެ ބޮޑު ބައެއް ޚާއްސަ ކުރެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުން ގެނެސްދެއްވާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ސިފަކުރާ ކަންކަމުގެ ވާހަކަ އާއި، މޫސުމީ ބަދަލާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރިކަމުގެ އިތުރުން ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ވާހަކައަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އދ ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ހޯދުމަށް ރާއްޖެއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށްވެސް ޑރ. އާސިމް އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ.

އަދި އދ އަކީ، "ވައުދުވާ، އަދި ވައުދު ފުއްދާ" ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ވާތަން ދެކެން ދިވެހިރާއްޖެއިން އުއްމީދުކުރާ ކަމަށާ، މި އުންމީދު ބިނާވެފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީން ގެންގުޅުއްވާ ޤައުމީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ މައްޗަށްކަން ޑރ. އާސިމް ފާހަގަކުރެއްވެވިއެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުނިޔޭގެ މައްސަލަތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ޑރ. އާސިމް ވިދާޅުވީ، ފަލަސްތީނާއި އިސްރާއީލުގެ މައްސަލައަށް އޮތް ހަމައެކަނި ހައްލަކީ، 1967 ވަނަ އަހަރު އޮތް ސަރަހައްދީ ރޮނގަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޤުދުސްގައި ވެރިކަންކުރާ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން މުސްތަގިއްލު ދައުލަތެއް ގާއިމްކުރުން ކަމަށެވެ. ސީރިއާގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި، އެ ޤައުމުގައި ހިނގާ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވުމަށްވެސް ޑރ. އާސިމް ގޮވާލެއްވިއެވެ. އަދި ރެފިއުޖީންނާއި، އަމިއްލަ ވަޒަން ދޫކޮށް ދާ މީހުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ދުޅަހެޔޮކަން ޔަގީންކޮށްދޭނެ ދެމެހެއްޓެނިވި ހައްލުތަކެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަން ފާހަގަކުރައްވާ، މިހާރު އާންމުވެފައިވާ ނަފުރަތާއި، އިސްލާމުންނަށް އަމާޒުވެފައިވާ ރުޅިވެރިކަމާއި ތަފާތު ކުރުމާއި، ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ އެކި ޖަރީމާތަކުގެ ސަބަބުން އަނިޔާވެރިކަމާއި ނަފުރަތާއި ހަމަނުޖެހުން އިތުރުވެގެންދާނެކަން ޑރ. އާސިމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިޔަންމާގެ ރޮހިންގާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް، ވަކި އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން ހިންގާ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ޤަތުލުކުރުމާއި ގެތައް އެންދުމާއި މަޖުބޫރުން ވަޒަނުން ބޭރުކުރުންފަދަ ނަސްލު ނައްތާލުމަށްޓަކައި ހިންގާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ނުރައްކާތެރި ދަރަޖައަކަށް ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ، މިފަދަ އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގަމުންދާ، އަދި އެކަމަށް ވާގިދޭ ފަރާތްތައް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ގެނައުމަށް ޑރ. އާސިމް ގޮވާލެއްވެވިއެވެ.

ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވައި، ޑރ. އާސިމް ވަނީ އުތުރު ކޮރެއާގައި ޓެސްޓުކުރި ބެލިސްޓިކް މިސައިލްތަކުގެ ސަބަބުން ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރާއި ހަނގުރާމައިގެ ބިރުވެރިކަން ބޮޑުވެފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެ، ދިވެހި ދަޢުލަތުގެ ފަރާތުން އެކަން ކުށްވެރިކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ގެނެސްދެއްވާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ވާހައަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވަމުން ޑރ. އާސިމް ވިދާޅުވީ، ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް، މާލީ ގޮތުންނާއި ތަކެތީގެ ގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަމަށާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގާ ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރެއިން އެމީހުންނަށް ލިބެންޖެހޭ އަޅާލުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި، ބޭސްފިހާރަ އާއި ސީ އެމްބިއުލެންސްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޒުވާނުންގެ ކުރިއެރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާ، ޑރ. އާސިމް ވަނީ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ އެންމެ ބޮޑު ނިސްބަތްކަމުގައިވާ ޒުވާނުންގެ ޖިސްމާނީ، ނަފްސާނީ އަދި އިޖްތިމާއީ ދުޅަހެޔޮކަން ކަށަވަރުކުރުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ސިޔާސަތު ކަމަށް ޑރ. އާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. އާސިމްގެ ތަޤުރީރުގައި މޫސުމީ ބަދަލާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި މަސްވެރިކަމުގެ އިތުރުން ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ވާހަކައަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ވިދާޅުވީ، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ވުރެ ބޮޑު ނުރައްކަލެއް މިއަދު ނެތް ކަމަށާ، އެހެންކަމުން އެ މައްސަލަތައް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި، ސާފު، ތިމާވެއްޓާ އެންމެ ރައްޓެހި ގޮތް ކަމުގައި މުޅި ދުނިޔެއިން ޤަބޫލުކޮށްފައިވާ ދިވެހިންގެ ޒަމާންވީ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން، ކިތަންމެ ބުރަނަމަވެސް، ކުރިއަރުވާ ރައްކާތެރިކޮށްފައިވަނީ އެހެންވެ ކަމަށާ، ގާތްގަނޑަކަށް އެއް މިލިއަން އަކަ ކިލޯމީޓަރުގެ ބޮޑު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްކްލޫސިވް އިކޮނޮމިކް ޒޯނަކީ 2010 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިޔަރު ބޭނުން މަނާ، މިޔަރަށް ރައްކާތެރި ސަރަހައްދެއް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ޑރ. އާސިމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އދ.ގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި މި ވޭތުވި 52 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަލަށް އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮޑިއަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވާދަކުރުމަށް ނިންމީ، މިހާތަނަށް އެކަމަށް ރާއްޖެއިން ކުރިމަތިލާފާނުވާތީ ކަމަށާ، ކޮންމެ ގައުމަކީވެސް އެއްހަމައެއްގައި ބަސްބުނެ ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ ގައުމަކަށް ވާތި ކަމަށް ޑރ. އާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް ބައި ގަޑިއިރަށް ދެމިގެންދިޔަ މި ތަޤުރީރުގައި، ރާއްޖެއާއިމެދު ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުނިޔޭގައި ކުރެވޭ އެއްވެސް ތުޙުމަތަކަށް، ޑރ. އާސިމް އެއްވެސް ވަރެއްގެ ރައްދެއް ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ހާލަތާއި، ސިޔާސީ މިނިވަންކަމާއި، ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ހިމެނޭގޮތަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުން ފާހަގަކުރާ އެއްވެސް ކަމެއްގައި، އެހެން ފަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް، އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް އެހީވުމަށްވެސް ޑރ. އާސިމް ގޮވާނުލައްވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް