24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 04 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:42

ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން

ހިތް ކުދިކުދި ކޮށްލި އެންމެ ފޮޓޯއެއް

 • ބައްޕަ އާއި ބޭބެ މަރާލައިފި
 • މަންމައާއި ދައްތަ މަރާލީ އެމީހުންގެ އިއްފަތް ނަގާލުމަށްފަހު އަހަރެންގެ ކުރިމަތީގައި
 • ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ފަހަރަކު އަހަރެންގެ އިއްފަތް ނަގާލާ
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 4 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 19:01 | |

މަގުބޫލް

 1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
 2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
 3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
 4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
 5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
 6. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
 7. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
 8. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


މިޔަންމާގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ބިންމައްޗަށް އެއްލާލާފައި -- ގޯލް.ކޮމް

އާދައިގެ މަތިން ފޭސްބުކް ހުޅުވާލީ ނިދުމުގެ ކުރިން ހިސާބަކަށް ޕޯސްޓް ތަކާއެއްޗެހި ބަލާލުމަށެވެ. ރައްޓެހިން ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަތައް އަޕްޑޭޓް ކޮށްލުމަށެވެ.

ފުރަތަމަވެސް އަޅައިގަތީ މީހަކު ލާފައިވާ ފޮޓޯއެއްގައެވެ. އެފޮޓޯ ފުރަތަމަ ފެނުމާއެކުވެސް ގައިން ހީބިހި ނަގައިގަނެގެން ދިޔައެވެ. އެފޮޓޯއިން އެ ފެންނަ މަންޒަރުން ދެލޯ ފެންކަޅިވިއެވެ. ބޭއިޚްތިޔާރުގައި ގިސްލެވޭގޮތް ވިއެވެ. ހިތާހިތާ ބުނެލެވުނެވެ. މީވެސް އަހަރެމެންފަދަ އިންސާނުން ހެއްޔޭއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުދި ޅަދަރިން އުފަލުގައި ކުޅެ ނަށާއިރު އެކުދިންނަށް ވޭނުން ފުރިފައިވާ އަނިޔާއާއި ބަރުދާސްތު ކުރަން ދަތި އަހުވަ ލިބުމަކީ އިންސާފު ހެއްޔެވެ.

ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ މިޔަންމާގެ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ ތުއްތު ތުއްތު ކުދިން ކޮޅެކެވެ. އެކުދިން ރޯ ބަރަހަނާ ހާލުގައި ތިބިއިރު އެކުދިންގެ ބޯތައް ވަނީ ގުދުކޮށް ބިންމަތީގައި މޫނު ޖައްސާފައެވެ. އުޑަފައިން ތިބިއިރު އެކުދިންގެ އަތްތައް ވަނީ ފަހަތައް ގެންގޮސް ފައިގެ ދަށަށް ލައި ތަގުޅި އަޅުވާފައެވެ. އެއީ ފޮޓޯގެ އެއް މަންޒަރެވެ. ވަށައިގެން  ޔުނީފޯމްގައި ތިބި މީހުންގެ ބަޑިތަކުގެ ކޮޅު ޖައްސާފައިވަނީ ބައެއް ކުދިންގެ ބުރަކަށީގައެވެ. އޭގެ ތެރެއިންވެސް އެއްކުއްޖަކު ވަކިން ބޮޑަށް އަޅައިގެތެވެ. ދެތިން އަހަރަށްވުރެ ބޮޑު ނުވާނެ އެކުއްޖާ ހަތަރު އަނގުނު ބިންމަތީގައި ޖައްސައިގެން ސަޖިދައަށް އޮންނަ ގޮތައް އެއޮތީ ބަލާލަންވެސް ނުކެރޭފަދަ ގޮތަކަށެވެ. ހަމަ އެހިސާބު ގަނޑުގައި ލެއިން ތަތްތެޅިފައިވާ ފުރާނަ ނެތް ހަށިގަނޑުތައް އެއޮތީ ހަމާޔަށް ފެންނާށެވެ.

އިތުރަކަށް އެފޮޓޯއަކަށް ބަލާކަށް ނުކެރުނެވެ. ތިރިޔަށް ސްކްރޯލް ކޮށްލުމާއެކު އޭގެ އަނެއް ފޮޓޯއެވެ. މިފަހަރު ތުއްތު ކުދިންނެއް ނޫނެވެ. ޒުވާނުންނާ މުސްކުޅިންނެވެ. އަނިޔާކޮށްކޮށް މުޅިގައިން ލޭކޮށިފައިތިބި އެމީހުންގެ އަތްތައް ވަނީ ބަނދެފައެވެ. އެމީހުންގެ ގަޔަކުވެސް ފޭރާމެއް ނެތެވެ. ފައްޗަކަށް އަމުނައިގެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޭރުވެސް ގެންދަނީ އެމީހުންގެ ގައިގާ ތަޅަމުންނެވެ.

އެފޮޓޯވެސް އިތުރަށް ބަލާކަށް ހިތްވަރެއް ނުލިބުނެވެ. އެކަމަކު ދެންވެސް ހަމަ އޭގެ ފޮޓޯއެކެވެ. ތަނބިކައްޓާ ހަމައަށް ގޮނޑުދޮށުގައި އުކާލެވިފައިތިބި އިންސާނުންގެ ހަށިތަކެވެ. ވަކިޖިންސެއް ވަކި އުމުރުފުރައެއް ނޫނެވެ. މަސްދޮވުނު ލޭފެން ތަކެއްގެ ތެރޭގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެވެރިންގެ ހަށިތައް އެވަނީ ފުނިފުންޏަށް އުކާލެވިފައެވެ. ނޫންނަމަ ގެނބިގެން މަރުވެ ގޮނޑުދޮށަށް ލައްވެފައެވެ. ތުއްތު ކުދިންގެ ދެލޯ ބަޑިއަރާފައެވެ. ލޮނުބޮވި ފަޅައިގެންދާވަރަށް ބަނޑުތައް ފުއްޕާފައެވެ.

އެފޮޓޯތައްވެސް ބަލާކަށް ކުޅަދާނައެއް ނުވިއެވެ. ދެންވާ ނުބަލާނަމޭ ހިތާ ތިރިޔަށް ސްކްރޯލް ކޮށްލީމާވެސް ލޯ އަޅައިގަތީ އާދައިގެ ފޮޓޯއެއްގައެއް ނޫނެވެ. އަޑުން އަޑުނަގާ ރޮމުންދާ އަންހެން ކުއްޖަކު އޭނާގެ ހިތުގެ ވޭނީ  އުދާސްތައް ޓެކްސްއެއްގެ ސިފައިގާ ދޫކޮށްލާފައިވެއެވެ. އޭނާ ބުނެއެވެ.

"ބައްޕަ އާއި ބޭބެ މަރާލައިފިއެވެ. މަންމައާއި ދައްތަ މަރާލީ އެމީހުންގެ އިއްފަތް ނަގާލުމަށްފަހު އަހަރެންގެ ކުރިމަތީގައެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ފަހަރަކު އަހަރެންގެ އިއްފަތް ނަގާލައެވެ. އޭ މަގޭ އުއްމަތް ތިބާއަށް ފެނޭހެއްޔެވެ. ތިބާއަށް އަޑު އިވޭހެއްޔެވެ. ތިބާ ކޮބާ ހެއްޔެވެ. އަހަރެމެންނަށް ހަމްދަރުދީވާނެ އަތެއް ހަމަ ނެތީހެއްޔެވެ. ތިޔައީވާ އިންސާނުން ހެއްޔެވެ.

އިތުރަކަށް ހަމަ އެންމެ ފޮޓޯއެއްވެސް ބެލުމުގެ ކުޅަދާނެ ކަމެއް ނުލިބުނެވެ. ބެލިވަރަކަށް ފެނުނީ ހަމަ އެފޮޓޯތައް ކަމަށް ވީތީއެވެ. ކުރާ އަސަރެއްގެ ބޮޑު ކަމަކުންނެވެ. މުޅި ފޭސްބޫކްގައިވެސް އެޔެވެ. މުޅި ޓްވިޓަރ ފްލަޑްވެފައިވަނީވެސް ހަމަ އެފޮޓޯތަކުންނެވެ. އިންތިހާގެ އަނިޔާއެވެ. ލާއިންސާނީ އަނިޔާއެވެ. ރަހުމެއް ހަމްދަރުދީއެއް ނެތް އަނިޔާތަކެވެ. ޖީލެއް ނެތިކޮށްލުމަށް ހިންގާ ލާއިންސާނީ ޖަރީމާތަކެވެ.

އިތުރަކަށް ނިންޖެއް ނައެވެ. މުޅި ނިދި ޚަރާބުވިއެވެ. މިވާހަކަތައް ނުލިޔެ ހަމަ ބޯތިރިކޮށްލާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ.

އޭއަޚުންނޭވެ. އެންމެހާ އުޚްތުންނޭވެ. ނެތިދަނީ އަހަރެމެން ފަދަ ކުށެއްނެތް އިންސާނުންނެވެ. އެއްލޭ ހިނގާ މުސްލިމުންނެވެ. ދެފައި އުރާލައިގެން މިމަންޒަރުތައް ނުބަލާ ތިބޭ ބަޔަކަށް ނުވާށެވެ. މިކަމާމެދު ފިކުރު ނުކުރާ ޖާހިލުން ތަކެއްގެ ގޮތުގައި ނުތިބޭށެވެ. މިޔަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމް ދަރިކޮޅަށް ހަމްދަރުދީވާށެވެ. ހާލުގެ ދުލުން އެވެރިން އެގޮވަނީ އެހީތެރިކަމަކަށެވެ. އެ ގިލަންވެރިކަމުން އެމީހުން ސަލާމަތް ކޮށްދޭން އެދޭ ދުޢާތަކަށެވެ. ކެނޑިނޭޅި އެދުޢާތައް ގުގުމައިދިނުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް