18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ހައްޖު 1438

މިރޭ ޒުލްހިއްޖާ މަހަށް ސައުދީގައި ހަނދު ބަލާނެ

  • އަރަފާތުގައި ތިބެން ޖެހޭ ދުވަސް ކަނޑައަޅަނީ އައު މަހުގެ ހަނދު ބަލައިގެން
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajje.mv

| 21 އޯގަސްޓު 2017 | ހޯމަ 12:36 | |

މަގުބޫލް

  1. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  2. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
  3. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
  4. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  5. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  6. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް


ހަނދާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ ކޯޓުތަކަށް -- ނޭޝަނަލް ޖިއޮގްރަފިކް

ހޯމަ ދުވަހުގެ އިރު އޮއްސުމާއެކު ޒުލްހިއްޖާ މަހަށް ހަނދުބެލުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި އުޅޭ އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް އެގައުމުގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ގޮވާލައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހަކީ ޒުލްގައިދާ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ސްޕްރީމް ކޯޓުން ބުނެފައިވަނީ ހަނދު ފެނިއްޖެ މީހަކު އެކަން އަންގާނީ އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ކޯޓަކަށް ކަމަށެވެ. ކޯޓަށް ގޮސް އެމައުލޫމާތު ނުދެވޭ ނަމަ ފުލުހުންނަށް އެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން އެދިފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ ޕްރެސް އޭޖެންސީ (އެސްޕީއޭ) އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޒުލްހިއްޖާ މަހަށް ހަނދުބަލަނީ ހައްޖުގެ އެންމެ މުހިންމު ދުވަސް ކަމުގައިވާ އަރަފާތު ދުވަސް ކަނޑައެޅުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް