21 ފެބުރުއަރީ 2018 | ބުދަ | ހިޔަވިހާ 8

ނޭޕާލްގައި ފެންބޮޑުވެ، ދިވެހި ދަރިވަރުންތަކެއް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެފައި

  • ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ދަނީ މިކަން ބަލަމުން
މުހަންމަދު ވިސާމް | sampathmasiw

| 12 އޯގަސްޓު 2017 | ހޮނިހިރު 23:38 | |ދިވެހި ކިޔަވާކުދިން ތިބޭ މެޑިކަލް ކޮލެޖް ހޮސްޓެލްގެ ލިފްޓުގައި ފެން ބޮޑުވެފައި -- ޓްވިޓަރ

ނޭޕާލުގައި ދިވެހިން ތިބި ސަރަހައްދެއްގައި ފެންބޮޑުވެ ބައެއް ދިވެހިންނަށް އެހީތެރިކަން ދޭންޖެހިއްޖެއެވެ. 

 

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާގައި އެޙީއަށް އެދެންޖެހުނީ   ނޭޕާލްގައި މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުންދާ 25 ދިވެހި  ދަރިވަރުންނެވެ.  ނޭޕާލްގައި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަމުންދާ ދިވެހި ބައެއް ކުދިން ދިރިއުޅެމުންދާ ހޮސްޓެލްގައި ފެންބޮޑުވެ އެ ކުދިނަން ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.'

 

ބައެއް މީޑިއާތަކަށް ނޭޕާލްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ކުދިންގެ އާއިލާއިން މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައިވަނީ  އެ ކުދިން ދިރިއުޅެމުންދާ ހޮސްޓެލްގެ ގްރައުންޑު ފްލޯ އިން ފެށިގެން ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ވަކި ހިސާބަކަށް ފެންބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ގުރައުންޑް ފުލާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ކުދިން މިހާރު އެ ހޮސްޓެލްގެ ހަތަރު ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ. . ފެންބޮޑުވެގެން ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވި ދިވެހި ކުދިންގެ ހާލު ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީ މިހާރު ދަނީ ބަލަމުންވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް


އެންމެ ފަހުގެ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް