12 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 13 ވިހާ
04 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:50
އަސްރު 15:13
މެންދުރު 11:54
އިރުއަރާ 05:50
ފަތިސް 04:36

ހައްޖު 1438

ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅުގެ ތިރީ ބައި މައްޗަށް ނަގައިފި

  • މިއީ ހައްޖު މޫސުމުގައި އުރަކޮޅަށް ގެއްލުން ލިބޭތީ ކުރާ ކަމެއް
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajje.mv

| 9 އޯގަސްޓު 2017 | ބުދަ 20:49 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގެ ކޯޓެއްގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަށް ބަޔަކު އަރައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެއްޖެ
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ޕީޕީއެމް އޮތީ އައިސީޔޫގައި، ލީޑާޝިޕް އިސްތިއުފާ ދެއްވަންޖެހޭ: މޫސަ
  4. އަދީބްގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުވޭ، ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެނީ ލޭޒަރ ޓްރީޓްމަންޓަށް
  5. ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް 1 އަހަރު ފުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގި އިސްމީހާގެ މިއަދުގެ އިހްސާސް
  6. ޖަރީމާ ހިންގީ ރައީސް ޔާމީންއާއި ހުސައިން ވަހީދު، އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން:ކާނަލް ނާޒިމް
  7. ސޯލާ ޕެނަލްތަކާއެކު އައްޑޫ ހައި ސްކޫލްގެ ކަރަންޓް ބިލް 7،000 ރުފިޔާއަށް ކުޑަވެއްޖެ!
  8. އާ ރަށުގައި ބިނާކުރި ގަނޑުވަރުގެ ފޮޓޯތަކެއް ޢާއްމު ކޮށްފި


ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅުގެ ތިރީބައި މައްޗަށް ނަގާފައި - މިއީ ހައްޖު މޫސުމަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކަމެއް -- ސައުދީގެޒެޓް

ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު (ކިސްވާ) ގެ ތިރިން ތިން މީޓަރެއް ހާ ތަން މައްޗަށް އުފުލާލައިފިއެވެ. އުރަކޮޅުން އުފުލާލި ބައިން ގެފުޅުން ހާމަވި ބައި ނިވާކުރުމަށް ބޭނުން ކޮށްފައިވަނީ ކޮޓަން ހުދުފޮއްޗެވެ. ނަމަވެސް ހުދު ފޮތިން ނިވާކޮށްފައިވަނީ ގެފުޅުގެ ފާރުތަކުން ހާމަވިބައިން މުޅިން ނިވާ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދެ މީޓަރު ހާ ތަން ފޮރުވޭ މިންވަރަށެވެ.

ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅުގެ ތިރީބައި އުފުއްލާލުމަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ހައްޖު މޫސުމަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކަމެކެވެ.

ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅުގެ ތިރީބައި މައްޗަށް ނަގަނީ، ހައްޖުގެ ތެރޭގައި އުރަކޮޅަށް ގެއްލުމެއް ވިޔަ ނުދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ކިންގް އަބްދުލްއަޒީޒް ކޮމްޕްލެކްސް ފޯ ފަ ކައުބާ ކަވަރ ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ބަޖޫދާ ސައުދީ ނޫހެއް ކަމަށްވާ ސައުދީ ގެޒެޓަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި ވިދާޅުވީ، މިއީ ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅަށް ގެއްލުމެއް ލިބުމުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް އަޅާ ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައެވެ. ހައްޖަށް އަންނަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅުގައި އަތްލުމަށް ޝައުގުވެރިވާ މީހުން ވަރަށް ގިނަ ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން އުރަކޮޅަށް ގެއްލުން ލިބޭ ކަމަށެވެ.

ހައްޖަށް ދާ ބައެއް މީހުން އުރަކޮޅުން ތަންތަން ކަފައިގެން ގެންދާކަން ވެސް މީގެ ކުރިން ފާހަގަ ވެފައިވެއެވެ.

ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ކުރިން ހުންނަ ގޮތައް ތިރިކުރާނީ ހައްޖު މޫސުން ނިމުންނެވެ.

ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު އުފުލާ މަންޒަރު ބައެއް މީހުން ވީޑިއޯކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައިވެސް ދައުރުކޮށްފައިވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް