14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 01 ނޮރަ
06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ޖަރާސީމް އަށަގަތުން

ބަދިގޭގައި ބޭނުން ކުރާ ސްޕޮންޖުގަނޑު ބަދަލު ކުރަނީ ކިހާ އަވަހަކަށް؟

  • ބަދިގެ ސާފު ކުރަން ބޭނުން ކުރާ ސްޕޮންޖަކީ ޖަރާސީމް އަށަގަންނަ ހާއްޔެއް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނޭ
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajje.mv

| 3 އޯގަސްޓު 2017 | ބުރާސްފަތި 12:14 | |

މަގުބޫލް

  1. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  2. މަރުވިޔަސް ތަހުގީގުތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދީ ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: އަދީބު
  3. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  4. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  5. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  6. މަހުލޫފު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
  7. ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ އިސްލާހު ބާތިލު ކުރަން ހުށަހަޅާނަން: ބޮޗޭ
  8. ރައީސް ޔާމީނާއި ވަޒީރުން ޖުމްޙޫރީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަޑައިނުގަތުމުން ރައީސް މައުމޫން ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ


ބަދިގެ ދޮވެ ސާފު ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ ސްޕޮންޖަކީ ޖަރާސީމް އަށަގަންނަ ހާއްޔެއް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނޭ -- ގޫގުލް

ބަދިގެ އާއި މޫނު ދޮންނަ ތަށި އަދި މޭޒުމަތި ފަދަ ތަންތަން ފެންލާ ފުހެ ސާފު ކުރުމަށް ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ސްޕޮންޖްގަނޑު ބަދަލު ކުރަންޖެހެނީ ކިހާ އަވަސް އަވަހަކަށް ހެއްޔެވެ؟ އެއީ ހަފްތާއަކު ނުވަތަ މަހަކު އެއް ފަހަރަކު ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ގިނަ ބައެއްގެ ހިތުގައި އުފެދިފައިވާ ސުވާލެއް ނަމަވެސް ކަނޑައެޅިގެން އެއީ ކިތައް ދުވަހުން އެއް ދުވަހު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމެއް ނޭނގުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

ފުހެ ސާފު ކުރަން ގެންގުޅޭ ސްޕޮންޖުގައި ޖަރާސީމު އަށަގަންނަ ގޮތާ ބެހޭ ދިރާސާތައް މީގެ ކުރިންވެސް ކުރެވިފައި އެބަހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް ކުރިން ކުރެވިފައިވާ ދިރާސާތަކުން ސްޕޮންޖު ބަދަލު ކުރަން ޖެހެނީ ކިހާ އަވަސް އަވަހަކަށްކަން ނޭނގުނު ކަމުގައި ވިޔަސް މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ދެނެގަތުމަށް ޖަރުމަނުގެ ސައިންސްވެރިންގެ ޓީމަކުން ވަނީ ދިރާސާ ކޮށް އެ ދިރާސާގެ ނަތީޖާތައް "ސައިންޓިފިކް ރިޕޯޓްސް" މަޖައްލާގައި ޝާއިއު ކޮށްފައެވެ.

މި ދިރާސާގައި ސައިންސްވެރިން ވަނީ ގޭގޭގެ ބަދިގޭގައި ފުހެ ސަފާކުރުމަށް ބޭނުން ކޮށްފައި ހުރި ސްޕޮންޖުގެ ސާމްޕަލްތައް ބޭނުން ކޮށްގެން އޭގައި ޖަރާސީމު އަށަގަނެފައި ހުރި ގޮތް ބަލާ ދިރާސާ ކޮށްފައެވެ. ދިރާސާގައި ބޭނުން ކުރި 14 ސްޕޮންޖު ގަނޑުން އެއްކުރި މައުލޫމާތުގެ ނަތީޖާ އަށް ބަލާއިރު އާދަޔާ ޚިލާފް މަތީ މިންވަރަކަށް ބަދިގޭގައި ބޭނުން ކުރާ ސްޕޮންޖުގައި ޖަރާސީމު އެކުލެވިފައި ހުންނަކަން ވަނީ ސާބިތު ކޮށްދީފައެވެ. ސައިންސްވެރިން ބުނީ ސްޕޮންޖުގައި ބެކްޓީރިއާ އަށަގަނެފައި ހުރި ވަރުން، އެއިން ސްޕޮންޖުގަނޑެއް ދޮވެ ތާހިރު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ވެސް ބޭކާރު ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

މިދިސާގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު ސައިންސްވެރިން ބުނަނީ ހަފްތާއަކު އެއް ފަހަރު ސްޕޮންޖުގަނޑު ބަދަލު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ސާފުކުރަން ގެންގުޅޭ ސްޕޮންޖުގައި ޖަރާސީމް އަށަގަތުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މީގެ ކުރީގެ ހޯދުންތަކަށް ބަލާއިރު، ގޭތެރޭގައި ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން ކޮލިފޯމް ބެކްޓީރިއާ އަށަގަންފައި ހުންނަނީ ބަދިގޭގައި ބޭނުންކުރާ ސްޕޮންޖުގައި ކަން ވަނީ ދެނެގަނެވިފައެވެ. ކޮލިފޯމް އަކީ އިންސާނުންނާއި ޖަނާވާރުގެ ނަޖިހުގައި ހުންނަ ބެކްރީއާގެ ބާވަތްތަކަކަށް ޖުމްލަކޮށް ކިޔާ ނަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ފުހެން ގެންގުޅޭ ސްޕޮންޖުގައި ބަލިޖައްސާ ބާވަތުގެ ބެކްޓީރިއާ ކަމުގައިވާ، އީ-ކޯލައި އަދި ސަލްމޮނެއްލާ ފަދަ ބެކްޓީރިއާ އަށަގަނެފައި ހުރެއެވެ. ދިރާސާތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި ފާޚާނާ އަށް ވުރެ ގިނައިން ޖަރާސީމު އަށަގަންނަނީ ބަދިގޭގައެވެ. އަދި ބަދިގޭގައި މައިކްރޯބްސްގެ ހާއްޔަކަށް ވެފައި އޮންނަނީ ފުހެން ގެންގުޅޭ ސްޕޮންޖުގަނޑެވެ.

"ސައިންޓިފިކް ރިޕޯޓްސް" މަޖައްލާގައި އެންމެ ފަހުން މި ޝާއިއު ކުރި ދިރާސާގައިވެސް ވިސްނާލަން ޖެހޭ ކަމެއް އެބަ އޮތެވެ. ސްޕޮންޖުގަނޑު ދޮވެ ސާފު ކުރިއަސް އޭގައި އެކުލެވޭ ޖަރާސީމުގެ މިންވަރު ނު ދޮވެ ގެންގުޅޭ ސްޕޮންޖުގަނގައި ޖަރާސީމު ހުންނަ ވަރަށް ވުރެ މާ ބޮޑުތަން މަދެއް ނުވެއެވެ. އެހެންވީމާ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ހަމަ ހަފްތާއަކު އެއް ފަހަރު ސްޕޮންޖުގަނޑު ބަދަލު ކުރުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ފަރީދާ

1 އަހަރު ކުރި

ސްޕޮންޖުގެ ބަދަލުގަ ތުވާލިކޮޅެއްފަދަ ފޮތިކޮޅެއް ގެންގުޅުމުން ސްޕޮންޖު ބަދަލުކުރަންޖެހޭ މިންވަރު މަދުވެ ޚަރަދު ކުޑަވާނެކަމަށް ބެލެވޭ.

1
1