23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ފަލަސުރުހީ

ސައުުދު ހައްޔަރުކުރުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު އަމުރުން ދައްކުވައިދެނީ ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމު އޮތް ދަށް ހާލަތު: އިމްތިޔާޒް

 • ކޯޓު އަމުރެއްގައި ދެ ތަނެއްގައި ދެމީހެއްގެ ނަން އޮތުމަކީ ވަަރަށް ބޮޑު މައްސަލަ އެެއް
 • ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ގައުމު އިސްލާހު ކުރުމަށް
 • ވެއްޓެމުންދާ ސަރުކާރަކުން މިފަދަ މަންޒަރުތައް ފެންނާނެ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 28 ޖުލައި 2017 | ހުކުރު 06:52 | |

މަގުބޫލް

 1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
 2. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
 3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
 4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
 5. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު
 6. ވެރިކަމަށް އައީ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، އެއްވެސް ބަޔަކަށް ދެރަ ގޮތެއް ނުހަދާނަން: ރައީސް ސޯލިހު
 7. އިތުރު ދެ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަނީ
 8. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ


ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ބައިވެރިވެގެން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިން ހައްޔަރު ކުރި އަމުރުގައި އޮތް މައްސަލައިން ދައްކުވާދެނީ، އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއިމެދު އަދާވަތްކަން އޮތް މިންވަރު ކަމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަަވަމުން، އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ސައުދު ހައްޔަރުކުރުމަށް ނެރުނު ކޯޓު އަމުރުގައި ހައްޔަރު ކުރި ސަބަބުގެ ބައިގައި މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތުގެ ނަންއޮތުމުން އެނގެނީ، އެފަރާތްތަކުން ކުރިއަށް ހައްޔަރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުން ކަމަށާއި، މި މެންބަރުންތައް ހައްޔަރުކުރުމަށް ބޭނުންވެފައިވާ މިންވަރު ކަމަށެވެ.

"ހައްޔަރުކުރަން ބޭނުންވާ މިންވަރު ގަނޑުތަކުގައި ލިޔެވެނީ، އަތް ފައިން ގޯސް ހެދިގެން އޮޅިގެން ލިޔެވެނީ. މިވަރުވީމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިބުނަނީ، މިރާއްޖޭގެ ކޯޓުގެ އަދުލުގެ ނިޒާމު ހިނގަނީ ރަގަޅަށޭ." އިމްތިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

 އިމްތިޔާޒް ވިދާޅުވީ، ދުނިޔޭގެ ތަހުޒީބުވެފައިވާ، ފުރިހަމައަށް އަމަލުކުރާ އަދުލް އިންސާފުގެ ނިޒާމުތައް އޮންނަ ގައުމުތަކުގައި މިފަދަ އަމަލެއް ހިންގާ ފަނޑިޔާރެއްގެ އަތް މައްޗަށް ދެން ރައްޔިތަކު ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރުމަށް ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެއް ސަފްހާގެ އެއްޗެއް ބަލާލުމުގެ ގާބިލްކަން ނެތް މަންޒަރު މިކަމުން ފެނިގެން ހިނގައްޖެ ކަަމަށް އިމްތިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ. " ގެންނަ ހުރިހާ ލިޔުމެއްގައި ސޮއި އަޅާކަން މިއެނގިގެންދަނީ އެއްވެސް ބެލުމެއް ނެތި." އިމްތިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިމްތިޔާޒް ވިދާޅުވީ، މިކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމަށްޓަކާއި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ވެއްޓެމުންދާ ސަރުކާރެއްގައި މިފަދަ ހުރިހާ ގޯސްތަކެއް ހެދިގެންދާ މަންޒަރު ފެންނަމުންދާ ކަަމަށާއި މިއީ ތާރީހުގައިވެސް ކަންކަން ހިނގާ ކަމަށެވެ.

" ސައުުދު މީގެ ކުރިން ހައްޔަރުކޮށްފަ، ކޯޓު އަމުރުގައި ލިޔެފައި އޮތް ލިޔުން. އެންމެ ސަފްހާޔަކުން ފެނިގެންދިއައީ ޖިނާއީއ ަދލުގެ ނިޒާމާއި ކޮޓު ސިސްޓަމް ހިނގާގޮތް ފެނިގެންދިޔައީ." އިމްތިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ހަގީގީ މިނިވަންކަމަށް ގޮވާލާ އިރަށް ރައްޔިތުންގެ ލޮލަށް ޕެޕަރ ސްޕޭ ޖަހަމުންދާ މަންޒަރު މިއަދު ފެންނަމުންދާ ކަަމަށެވެ.

އިމްތިޔާޒް ވިދާޅުވީ، މިއަދު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު ވިދާޅުވެގެން ހިންގާ ޣައިރު ގާނޫނީ ކަންކަން ކުރާ މީހުންގެ ރެކޯޑް ރަގަޅަށް ބެލެހެއްޓޭ ކަަމަށާއި، އެފަދަ ފަރާތްތަކާއި މެދު މިނިވަންކަމާއި އެކު އިންސާފު ގާއިމް ކުރެވޭނެ ދުވަސް އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް