24 ނޮވެންބަރު 2017 | ހުކުރު | 11 ނޮރަ

ސިންގަޕޫރު ދަތުރުފުޅަށްފަހު ރައީސް ޔާމީން މިރޭ އެނބުރި މާލެ ވަޑައިގަންނަވައިފި

  • ރައީސް ޔާމީން ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގަތީ، މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ

| | | nuzu8121 | |ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީން އަބުދުލްގައްޔޫމް -- ފޮޓޯ:ރާއްޖެ އެމްވީ

ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީން އަބުދުލްގައްޔޫމް ސިންގަޕޫރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މާލެ ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

 އެމަނިކުފާނު މާލެ ވަޑައިގަންނަވަނީ، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ސިންގަޕޯ އެއާލައިންގެ ފްލައިޓްގަ އެވެ. 

ރައީސް ޔާމީން ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގަތީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭގަ އެވެ. 

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގަތީ ކޮންކަމަކާ ގުޅިގެންކަން ނޭނގެ އެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ބަހެއް ނުލިބެ އެވެ. 

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވިފަހުން ގާތްގާތުގައި އެމަނިކުފާނު ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގަންނަވައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުގެ
ކޮމެންޓް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާކެމެރާމެން

4 މަސް ކުރިން

ރާއްޖެ އެމް ވީ އެބަ ޖެހޭ. ރަނގަޅު ކޮލީޓީ އެއްގެ ކެމެރާ އެއް ހޯދަން. ހާދަ ފޮޓޮތައް ހަޑި އޭ. އަމިއްލަ އަށް ވެސް ފާހަގަ ނުކުރެވޭ ބާއޭ ހިތަށް އަރާ.

0
1
ޑަންހިލް މޭން

4 މަސް ކުރިން

އެންމެ ކާރި އޭޓީއެމް ހުރީ ސިންގަޕޫރުގަ. އެހެންވީމާ ދާންޖެހޭނެ އެއްނު

1
0