19 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ | 03 އަދަ
އިމްސާކް 04:15
05 ޝައްވާލް 1439
އިޝާ 19:39
މަޣްރިބް 18:20
އަސްރު 15:35
މެންދުރު 12:11
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:36

ރައްޔިތުންގެ ބަދަލު

ގައުމު މިއޮތީ ދުސްތޫރީ އަޅުވެތި ކަމެއްގެ ތެރޭގައި: އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން

 • މެމްބަރުން އެފެއްޓެވީ ގައުމަށް މިއަދު ބޭނުންވެފައި އޮތް އިސްލާހީ މަސައްކަތެއް
 • ވެރިކަން ބަދަލު ކުރެވޭނެ ވަރަށް ގިނަ ހަމަތައް އެބަހުރި
 • މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުނަސް ހޮވައިދޭނަން
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 14 ޖުލައި 2017 | ހުކުރު 21:32 | |

މަގުބޫލް

 1. ޔާމީނުގެ މައްޗަށް މައުމޫން މުޖައްރިބު ނަތީޖާއެއް ނެރޭނެ
 2. އާޖެންޓީނާ، އައިސްލޭންޑް މެޗަށްފަހު އުފެދުނު އެންމެ ބޮޑު ސުވާލު: މީހަކު މިހާ ލޯބިވަނީ ކިހިނެތް؟
 3. ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ޔާމީން ކެމްޕޭން އޮފީހަށް އެނގޭތީ މުވައްޒަފުން ކަންބޮޑުވަނީ!
 4. ބުނާގޮތް ނުހަދައިގެން ކްރޮއޭޝިއާގެ ކުޅުންތެރިއަކު ރަށަށް ފޮނުވާލަން ނިންމައިފި
 5. ފާރިސްގެ ދިފާއުގައި ހެކިބަސް ދޭން ޕީޕީއެމް މަޖިލިސް މެމްބަރުން ދެކޮޅު ހަދައިފި
 6. ތައިލެންޑްގެ ޝާހީ އާއިލާގެ މުދާތައް ރަސްގެފާނުގެ ނަންފުޅު މައްޗަށް ބަދަލުކޮށްފި
 7. ކޮންމެހެން ފުރުސަތު ދެއްވާކަން ދައްކަން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް: ފާރިސް މައުމޫން
 8. ސަލްމާން އަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް ރަންބީރު ދީފި!


ޖޭޕީގެ ނައިބް ލީޑަރު އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުން ގައުމު މިއޮތީ ދުސްތޫރީ އަޅުވެތި ކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައި ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބް ލީޑަރ އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ގދ. ތިނަދޫގައި ރައްޔިތުންގެ ބަދަލުގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ވިދާޅުވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާއި އެކު މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެއްވެސް މަޖިލިސް މެމްބަރަކު ޖެހިލުންވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި ރައްޔިތުން މިތިބީ ގޮނޑި ގެއްލު ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެއަށް ވުރެ ބޮޑު އަޣްލަބިއްޔަކުން އެމެމްބަރުން ހޮވައިދޭން ކަމަށެވެ.

 

ރާޢްޖެއަށް އައިސްފައިވާ ތަރައްޤީއަށް އަލިއަޅުވާލައްވަމުން އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ވިދާޅުވީ މާލެއަށް އަންނަ ތަރައްޤީއާއި އަތޮޅު ތެރޭގެ ތަރައްޤީ އޮތީ ގުޅިލާމެހިފައި ކަމަށްވާއިރު ގައުމެއް އޭގެ އެންމެ އުޖާލާ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުން ނަމަ ބަދަހި އާއިލީ ގުޅުމެއް އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި ވަރީގެ ނިސްބަތް އިންތިހާއަށް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ގޮތަށް މިސާލު ޖައްސަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މަސައްކަތް މި ކުރަނީ ގައުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް ހައްލު ކުރުމަށް އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

 

ރައްޔިތުންނާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކަނީ ސަރުކާރުން ކުރާ ނުރަނގަޅު ކަންތައްތައް ކިޔައިދީ ސަރުކާރު ހަމަ މަގަށް އެޅުވުމަށް ކަމަށްވެސް އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ޤާނޫނު އަސާސީން ވެރިކަން ބަދަލު ކުރެވޭނެ ވަރަށް ގިނަ ހަމަތައް އެބަހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ޤާނޫނު އަސާސީގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް އެބާރު ދީފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވާ އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ ރައީސް މަސީހާއި ދެކޮޅަށް ވޯޓް ދިނުމަށް ސޮއިކުރި މެމްބަރުން އެކުރެއްވީ ޤައުމީ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދު މެމްބަރުން އެފެއްޓެވީ ގައުމަށް މިއަދު ބޭނުންވެފައި އޮތް އިސްލާހީ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް