19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 07 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ސީއެމްޑީ

ސީއެމްޑީއޭ އާ ވިމެން އޮން ބޯޑްސް އާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

  • މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މިދާއިރާއަށް އަހުލުވެރިކޮށް ތަމްރީންކުރާނެ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 21 ޖޫން 2017 | ބުދަ 20:50 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


ސީއެމްޑީއޭއާ ވޮބްސްއާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫ އެއްގައި ސޮއިކުރުން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އިން ވިމެން އޮން ބޯޑްސް (ވޮބްސް) އާއެކު މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭޑިންގ (އެމް.އޯ.ޔޫ) އެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

 

މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ރާއްޖޭގައި ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ޕްރޮމޯޓްކޮށް، ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނާއި ކުންފުނިތައް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް މިދާއިރާއަށް އަހުލުވެރިކޮށް ތަމްރީންކުރުމަށްޓަކައި ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ކުރިއެރުވުމުވެ.

 

މިއެއްބަސްވުމުގައި ސީއެމްޑީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސީއީއޯ ނާދިޔާ ހަސަން އެވެ.  ވިމެން އޮން ބޯޑްސްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ޖަމްއިއްޔާގެ ރައީސް ފާތިމަތު ޝަފީގާއެވެ.

 

މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުގައި ޖެންޑަރ ޑައިވަރސިޓީ ގާއިމްކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި މިކަމަށް ދެމުން އަންނަ އިސްކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެ.

 

އަދި މިކަންކަން ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށް ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގައި މި.އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން ދެފަރާތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ރާވާފައިވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް