20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ސީއެމްޑީ

ސީއެމްޑީއޭ އާ ވިމެން އޮން ބޯޑްސް އާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

  • މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މިދާއިރާއަށް އަހުލުވެރިކޮށް ތަމްރީންކުރާނެ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 21 ޖޫން 2017 | ބުދަ 20:50 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  5. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  8. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!


ސީއެމްޑީއޭއާ ވޮބްސްއާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫ އެއްގައި ސޮއިކުރުން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އިން ވިމެން އޮން ބޯޑްސް (ވޮބްސް) އާއެކު މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭޑިންގ (އެމް.އޯ.ޔޫ) އެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

 

މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ރާއްޖޭގައި ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ޕްރޮމޯޓްކޮށް، ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނާއި ކުންފުނިތައް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް މިދާއިރާއަށް އަހުލުވެރިކޮށް ތަމްރީންކުރުމަށްޓަކައި ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ކުރިއެރުވުމުވެ.

 

މިއެއްބަސްވުމުގައި ސީއެމްޑީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސީއީއޯ ނާދިޔާ ހަސަން އެވެ.  ވިމެން އޮން ބޯޑްސްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ޖަމްއިއްޔާގެ ރައީސް ފާތިމަތު ޝަފީގާއެވެ.

 

މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުގައި ޖެންޑަރ ޑައިވަރސިޓީ ގާއިމްކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި މިކަމަށް ދެމުން އަންނަ އިސްކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެ.

 

އަދި މިކަންކަން ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށް ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގައި މި.އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން ދެފަރާތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ރާވާފައިވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް