11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 03 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:23
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:44

އެލްއޭ ލައިފްސްޓައިލް

އެލްއޭ ލައިފްސްޓައިލް: ޝާޕް ބްރޭންޑުގެ އޭސީއަށް ހާއްސަ ފިހާރައެއް

 • ޝާޕް އަކީ ޖަޕާންގެ ކުއަލިޓީ ޕްރޮޑަކްޓެއް
 • އެލްއޭ ލައިފްސްޓައިލް ހުންނަނީ އޮފްރޯޑް ފިހާރަ ކައިރި ކަޅުހުރާ މަގުގަ
 • ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފޭސްބުކްގައިވެސް ކުރިއަށްއެބަދޭ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 19 ޖޫން 2017 | ހޯމަ 20:33 | |

މަގުބޫލް

 1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
 2. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
 3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
 4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
 5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
 6. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
 7. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
 8. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި


އެލްއޭ ލައިފްސްޓްއިލް ޝޯވްރޫމް -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ޝާޕް ބްރޭންޑްގެ އުފެއްދުންތައް އަލުން ތަޢާރުފުކޮށް އައު ޝޯރޫމެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

އެލްއޭ ލައިފްސްޓްއިލްގެ ނަމުގައި ހުޅުވި މިފިހާރައަކީ ބާޒާރަށް މުޅިން އަލަށް ނެރޭ ޝާޕް އެއަރކޮންޑިޝަނަރއަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުވި ޝޯވްރޫމެކެވެ.  

ޝާޕް އަކީ ޖަޕާންގެ ކުއަލިޓީ މޮޅު ޕްރޮޑަކްޓެކެވެ.

ޝޯރޫމް ހުޅުވުމަށްފަހު އެލްއޭ އެންޓަރޕްރައިސަސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު އައިމަން އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ ބާޒާރަށް ނެރުނު އެއަރކޮންޑިޝަނަރ އަކީ މިހާރު ބާޒާރުގައި ހުރި އެންމެ ފީޗާރސް ގިނަ އެއް ޔުނިޓް ކަމަށާއި ހާއްސަކޮށް ރާއްޖެ ފަދަ ހޫނު ގަދަ ގައުމުތަކަށް ވަރަށް ހާއްސަ އެއަރކޮންޑިޝަނަރއެއް ކަމަށެވެ.

އައިމަން ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ޝާޕްގެ މިއުފެއްދުމަކީ ކަރަންޓް ޚަރަދު ކުޑަ އަދި ތަފާތު އިންވާޓަރ ސިސްޓަމްތަކެއް ހުންނަ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހިގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އޭސީއެއް ކަމަށެވެ.

މިއޭސީގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފީޗާތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭބީ މޯޑް ހިމެނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް އެހެން ބްރޭންޑެއްގެ އެއަރކޮންޑިޝަންގައި ނުހިމެނޭ މި ފީޗަރއަކީ ކުޑަކުދިން އުޅޭ ތަންތަނަށް ހާއްސަކޮށް ރިސާރޗްތަކާއި އެކީ ފަރުމާކޮށްފައިވާ ފީޗާރއެކެވެ. އެގޮތުން ބޭބީ މޯޑް އޮން ކުރުމުން ކުއްޖާއާއި ސީދާ ފިނި އަމާޒުނުވެ ތަނުގެ ފިނިމިން އެއްވަރެއްގައި އޮޓޮމެޓިކްއިން ހިފަހައްޓައިދޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި އޭސީގައި ހިމެނޭ އިތުރު ފީޗާރސްތަކުގެ ތެރޭގައި ވައި ސާފްކޮށްދޭ ނިޒާމާއި ރިމޯޓްގައިވާ ލޮކް އޮން ކުރުމުން ރިމޯޓް ހިފަހައްޓައިގެން ހުންނަ މީހާއަށް ވަކިން ހާއްސަކޮށްދޭ ފަދަ ފީޗާސްތައް ހިމެނެއެވެ.

ޝާޕް އެއަރކޮންޑިޝަންގެ 1000 ބީޓީޔޫއިން ފެށިގެން 24000 ބީޓީޔޫއާއި ދެމެދުގެ އޭސީ ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ.

މި އޭސީ ބާޒާރަށް ނެރުމާއި އެކު ކުރިއަށްގެންދާ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ އިތުރުން އެލްއޭ ލައިފްސްޓައިލްގެ ޕްރޮމޯޝަނެއްވެސް ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އައިމަން ވިދާޅުވީ ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ބޮޑެތި އިމާރާތްތަކުގައި ބެހެއްޓުމަށް ނަގާ އެއަރކޮންޑިޝަންތަކަށް ހާއްސަ އަގުތަކެއްވެސް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށަށް ޑެލިވަރކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދޯންޏާއި ހަމައަށް ގެންގޮސްދިނުމުގެ ފްރީ ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތުގެ އިތުރުން އެކުންފުނީގެ ދަށުން ހިންގާ އޯލް މެއިންޓަނަންސް ސަރވިސްއަކީ އެއަރކޮންޑިޝަނަރއާއި ރެފްރިޖްރޭޓަރ މަރާމާތުކޮށްދިނުމުގެ އެތައް އަހަރެއްގެ ތަޖްރިބާ ލިބިފައިވާ ބައެކެވެ.

އެލްއޭ ލައިފްސްޓައިލް ހުންނަނީ އޮފްރޯޑް ފިހާރަ ކައިރި ކަޅުހުރާ މަގުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް