19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ރަމަޟާން 1438

ކަނޑުމަހުގެ އަގު އުފުލިއްޖެ

 • ކަނޑުމަސް ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ، 40ރ. އާއި 50ރ. އަށް
 • މަސް މާރުކޭޓުގައި ކަނޑުމަސް ހުރީ ވަރަށް މަދުން
 • ފަރުމަހުގެ އަގުތައް ހުރީ ވަރަށް މަތީގަ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 18 ޖޫން 2017 | އާދީއްތަ 14:20 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
 5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
 6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 7. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
 8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


މަސްމާރުކޭޓުގައި ކަނޑު މަސް ކަނޑަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މަސްމާރުކޭޓުގައި ކަނޑުމަސް ކިލޯއެއް އަގު އަނެއްކާވެސް 40ރ. އާއި 50ރ. އަށް އަރައިފި އެވެ.

މަސް މާރުކޭޓުގައި މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ބަލާ އިރު، ރަމަޟާން މަސް ފެށުނު އިރު ކަނޑުމަސް ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ، 40ރ. އާއި 60ރ. އަށެވެ.  ކަނޑުމަހުގެ އަގުތައް އުފުލިފައިވަނީ މަސް ލިބުމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވާތީ ކަމަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް އަގު ހެޔޮވެގެންދާނީ، މަސް ލިބޭ މިންވަރު އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް މަސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

ފަރުމަހުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ބަލާ އިރު ފާނަ ކިލޯ އެއް އުޅެނީ 60ރ. އަށް ކިލޯއެކެެވެ. ވަކިން މަސް ވިއްކާ އިރު އަގުތައް އުޅެނީ 250ރ. އިން 350ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ.

ކަނޑުހާގެ އަގު އުޅެނީ، 150ރ. އާއި 100ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ. ފިލޮޅުގެ އަގު އުޅެނީ، 100ރ. އިން ފެށިގެން 180ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ.

ރަތްމަހުގެ އަގު އުޅެނީ، 80ރ. އާއި 150ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ. ރޮނޑުގެ އަގު 100ރ. އަށް އުޅޭއިރު މާނިޔާ މަސް އުޅެނީ 50ރ. އަށް އަދި 80ރ. އަށެވެ.

ފަރުމަހުގެ  ޑިމާންޑް އޮތް ނަމަވެސް، މާރުކޭޓުގައި ފަރު މަސް ލިބެން ހުރީ ވަރަށް މަދުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް