20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

މޯލްޑިވް ގޭސް

މޯލްޑިވްސް ގޭސްއިން އޮޓަމެޓިކް ގޭސް ފިލިންގް ޕްލާންޓެއް ގާއިމްކޮށްފި

  • މި ޕްލާންޓާއި އެކު ޚިދުމަތް އަވަސްވެގެންދާނެ
  • ކޮންވޭޔަރ ސިސްޓަމެއްވެސް ވަނީ ޤާއިމްކޮށްފަ

| 18 ޖޫން 2017 | އާދީއްތަ 01:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  5. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  8. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!


މޯލްޑިވްސް ގޭސް ގެ ފަރާތުން އޮޓަމެޓިކް ގޭސް ފިލިންގް ޕްލާންޓެއް ތައާރަފްކުރުން -- ރާއްޖެއެމްވީ

މޯލްޑިވް ގޭސް ގެ ފަރާތުން އޮޓަމެޓިކް ގޭސް ފިލިންގް ޕްލާންޓެއް ގާއިމްކޮށްފިއެވެ.

މި ޕްލާންޓް ތަޢާރުފުކުރުމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ތިލަފުށީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯލްޑިވް ގޭސްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުﷲ މައުމޫން ވިދާޅުވީ، 2013 ވަނަ އަހަރު އެތާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔަ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ފެނިގެން ދިޔައީ ގޭސް ފުޅިތައް އުކާލާ މަންޒަރު ކަމަށާއި މި ކަންތައްތައް ވެގެން ދިޔައީ އޭނާގެ ޟަމީރަށް ޤަބޫލުކުރަން ދަތިކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މައުމޫން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެދުވަހުން ފެށިގެން މެނޭޖްމަންޓުން އޮޓަމެޓިކް ގޭސް ފިލިންގް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރަން ނިންމިކަމަށާއި އޮޓަމެޓިކް ގޭސް ފިލިންގް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރެވުމުން އެކަމާ އުފާކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި އޮޓަމެޓިކް ގޭސް ފިލިންގް ސިސްޓަމްގެ ސަބަބުން ކުރިން 4 ގަޑިއިރުން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް މިހާރު 1 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭ ކަމަށާއި ކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތްތައް އަވަސް ސްޕީޑެއްގައި ދިނުން ކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް ގޭހުން ފުޅިއަށް ގޭސް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިން މެނުއަލްކޮށް ކުރަމުން ގެންދިޔަ ނަމަވެސް، މި ޕްލާންޓްގެ އެހީގައި ފުޅިތަކަށް އޮޓަމެޓިކުން ގޭސް އެޅުމުގެ ނިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ.

މި ޕްލާންޓްގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ގޭސް ގެ ފަރާތުން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ތިލަފުށީ ސައިޓުގައި ކޮންވޭޔަރ ސިސްޓަމެއްވެސް ޤާއިމުކޮށްފައެވެ. މި ސިސްޓަމްގެ ސަބުބުން ގޭސްފުޅިތައް ޑިސްޓިބިޔުޝަން ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން ދޯންޏާ ހަމައަށް ފޯރުކުރެވިގެންދެއެވެ.

މި ޚިދުމަތް ތަޢާރުފު ކުރުމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ތިލަފުށީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯލްޑިވް ގޭސްގެ އިސްވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް