19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ރަމަޟާން 1438

ކަރާގެ އަގު އިތުރަށް މައްޗަށް، މަހުގެ އަގުވެސް އުފުލިއްޖެ

 • ކަރާ ކިލޯއެއް އުޅެނީ 30ރ. އާއި 35ރ. އަށް
 • ކަނޑު މަސް ކިލޯއެއް އުޅެނީ 40ރ. އާއި 50ރ. އަށް
 • ފަތުގެ ބާވަތްތައް ހުރީ ވަރަށް މަދުން
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 17 ޖޫން 2017 | ހޮނިހިރު 12:01 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
 5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
 7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
 8. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!


މަސް މާރުކޭޓުގައި ކަރާގެ އަގު މައްޗަށް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

ކަރާގެ އަގު އިތުރަށް އުފުލި، ކަނޑުމަހުގެ އަގުވެސް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. 

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ބަލާއިރު، ކަރާގެ އަގު އުޅެނީ 30ރ. އާއި 35ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ. ކަރާގެ އަގު އެހާ ބޮޑަށް މައްޗަށް އަރައިގެން ގޮސްފައިވަނީ، ތޮއްޑޫ އިން ކަރާ ނުލިބޭތީ ކަމަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ. މާރުކޭޓުގައި ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް ކަރާ ލިބެނީ މިހާރު ތ.ކަނޑޫދޫ އިންނެވެ. ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ކަރާ ކިލޯގެ އަގު 18ރ އާއި 20ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައި އުޅުނު ނަމަވެސް ރަމަޟާން މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ކަރާ ކިލޯގެ އަގު 12ރ. އާއި 15ރ. އަށްވެސް ވެއްޓިގެން ދިޔަ އެވެ.

ކޮޕީ ފަތުގެ ތިން ފަތް 20ރ. އަށް ލިބެން ހުރި އިރު ލެޓިއުސް ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ، 150ރ. އާއި 100ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ. ކުއްޅަފިލާ ފަތް ބޮޑި އެއް އުޅެނީ، 15ރ. އަށެވެ. ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ފަތުގެ ބާވަތްތައް ލިބެން ހުރި ވަރު މަދު އިރު، އަގަށް އިތުރު ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

ފަތުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގުތަކަށް މާބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ނައި ނަމަވެސް، ކަރާގެ އަގު އިތުރަށް އުފުލޭނެ ކަމަށް މާރުކޭޓުގައި ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

 މިރުހުގެ އަގު މާރުކޭޓުގައި ހުރީ 100 ގްރާމް 30ރ. އަށެވެ.

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި އާއްމުގޮތެއްގައި މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ލިބެން ހުރި ނަމަވެސް ދިވެހި ބައެއް އުފެއްދުންތަންވެސް ލިބެން އެބަ ހުއްޓެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ރިހާކުރުވެސް މާރުކޭޓުގައި ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. އެގޮތުން ރިހާކުރު ފުޅިއެއް ލިބެން ހުރީ، 250ރ. އާއި 300ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ.

މަސްމާރުކޭޓުގައި މަހުގެ އަގަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ބަލާ އިރު، ކަނޑު މަސް ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 40ރ. އާއި 50ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ.

މަހުގެ އަގު މިދިޔަ ހަފްތާގައި އުޅުނީ 25ރ. އާއި 30ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ.

މަހުގެ އަގު އުފުލެނީ މަސް ލިބުން މަދު ވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް