25 މާރޗް 2019 | ހޯމަ | 14 ފަސްބަދުރުވަ
18 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:18
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:07
ފަތިސް 04:56

ޔާމިން ރަޝީދު

ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އެޗްއާރުސީއެމްއަށް 454 ސިޓީ!

 • ސިޓީތައް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 11 ޖޫން 2017 ގައި
 • އާއިލާއިން ތިބީ އިންސާފު ލިބޭނެ ދުވަހެއްގެ އުއްމީދުގައި
 • ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅި 800 ސިޓީވަނީ ބޭރުކޮށްލާފައި
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 11 ޖޫން 2017 | އާދީއްތަ 14:22 | |

މަގުބޫލް

 1. ފޭރުުމުގެ 2 މައްސަލައެއްގައި 8 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
 2. ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް އައިޖީޢެމްއެޗުގައި މާދަމާ ހުޅުވަނީ
 3. އެފްއޭއެމް އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސް: ވިކްޓްރީގެ ވަރުގަދަ ހުށަހެޅުންތަކެއް
 4. ހީނާ ޚާން އަދިވެސް ކަސޯޓީ ޒިންދަގީކީ 2 އިން ފެނިދާނެތަ؟
 5. ފެންކުންފުނިން ސަރުކާރަށް 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި!
 6. މިލިއަނަރުން މަޖިލީހަށް އައްޔަންކޮށްފިނަމަ މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅިގެން ނުދާނެ: ނަޝީދު
 7. ފެން ކުންފުނީގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ދިވެހި މުއައްޒަފު ނިޔާވެއްޖެ
 8. ރިންގް ރޯޑްގައި ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި


ޔާމިން ރަޝީދު މަރާލާފައިވަނީ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް -- ޓްވިޓަރ

ޔާމިން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިއަނިޔާވެރި އަމަލު ހިންގި ބަޔަކު ހޯދުމަށާއި މިކަމުގެ ފަހަތުގައި ފޮރުވިފައި ތިބި ބަޔަކު ހޯދުމަށް ބާރު އަޅައި އިންސާފް ހޯދުމުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށްދިނުމަށް އެދި 454 ސިޓީ ޔާމިންގެ އާއިލާއާއި އެކުވެރިން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

 

ޔާމިންގެ ރަޝީދުގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން އާދިއްތަ ދުވަހު އާންކުރި ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މި ސިޓީތައް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 11 ޖޫން 2017 ގައި ކަމަށެވެ.  

 

ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ހިނގި ގޮތް ބަލައި، އެޗްއާރުސީއެމްގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް މިސިޓީތަކުގައި ވަނީ ގޮވާލައިފައެވެ.

 

މިގޮތުން މިމައްސަލައަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމާއި މީހުންނަށް ބިރުދެއްކުމާއި އިންޒާރު ދިނުމުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށާއި، ޔާމިން ރަޝީދު މަރާލުމުގެ ކުރިން އޭނާއަށް ދީފައިވާ އިންޒާރުތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް އެދެވޭ ގޮތެއްގައި އެމައްސަލަތައް ބަލާފައި ނުވާތީ، އެކަން ތަޙްޤީޤް ކުރުމުގައި ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން އިހުމާލުވެފައިވޭތޯ ބަލައި ދިނުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

ޔާމިން ރަޝީދުގެ މަރަށްފަހު އާއިލާއިން ދިރިއުޅެމުންދަނީ ހިތްދަތިކަމާއި ވޭނުގައި، މިމައްސަލައަށް އިންސާފު ލިބޭނެ ދުވަހެއްގެ އުއްމީދުގައި ކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

 

ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އޭނާގެ އާއިލާ އާއި އެކުވެރިން ޕޮލިހަށް ހުށަހެޅި 800 ސިޓީ  ބަލައި ނުގަންނަ ގޮތަށް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް