19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ރަމަޟާން 1438

ދޮންކެޔޮ ތިޔާގިވެ، އަގު ދަށަށް ދާނެ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެފި

 • ދޮންކެޔޮގެ އަގު އުޅެނީ، 3ރ. އިން ފެށިގެން 10ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައި
 • ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް އަގު ދަށަށްދާނެ
 • ކަރާގެ އަގު ވަނީ އުފުލިފައި
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 11 ޖޫން 2017 | އާދީއްތަ 17:21 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
 5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
 7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
 8. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!


ދޮންކެޔޮގެ އަގުތައް ދަށަށް ދާނެ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ދޮންކޭލަކީ ރޯދަމަހު ވަރަށް ޑިމާންޑް ބޮޑު މޭވާއެކެވެ. 

މާރުކޭޓުގައި ދޮންކެޔޮ ލިބެން ހުރި އަގުތަކަށް ބަލާ އިރު، ބޮންތި ރަތްކެޔޮގެ އަގު 10ރ. އަށް ތިން ވަށް، 10ރ. އަށް 4 ވަކުގެ ރޭޓުން ލިބެ އެވެ. މާޅަސް ކެޔޮ ވަކެއް 10ރ. އަށް ދެ ވަށް ލިބެން ހުރި އިރު ފުސްކެޔޮ ވަކެއް އުޅެނީ، 3ރ. އާއި 4ރ އާއި ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން، ސަންފާ ކެޔޮ ވަކެއް އުޅެނީ، 4ރ. އާއި 10ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ.

މާރުކޭޓުގައި އެންމެ ގިނައީ ގދ މަޑަވެލެއްޔާއި ހއ. ކެލާގެ އިތުރުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ އާއި ކާށިދޫ އިން ގެނެސްގެން ދޮންކޭލެވެ.

ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކުވެސް ދޮންކޭލަށް ވަރަށް ބޮޑު ޑިމާންޑެއް  އޮންނަ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މި ރަމަޟާން މަހުގައި ދޮންކެޔޮގެ ޑީމާންޑް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދަށް ވެފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. ބާޒާރުގައި ދޮންކެޔޮ ލިބެން ހުރި މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ހެޔޮވެގެންދާނެ ކަމަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ތަކެތި ލިބެން ހުރި އަގުތަކަށް ބަލާ އިރު، ކަރާގެ އަގު ވަނީ އުފުލިފަ އެވެ. އެގޮތުން ކަރާ ކިލޯއެއް އުޅެނީ، 25ރ. އާއި 30ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ.

މާރުކޭޓުގައި،ފަތުގެ ބާވަތްތައް ލިބެން ހުރި މިންވަރު ގިނަވި ނަމަވެސް ފަތުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގުތައް އުޅެނީ ވަރަށް މަތީގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް