20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އެއާ އޭޝިއާ

ބެންކޮކާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ދަތުރުތައް ކުރަން އެއަރއޭޝިއާއިން ފަށަނީ

 • ބެންކޮކް ޓިކެޓްގެ އަގު އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވޭ
 • ޖުލައި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ދަތުރު ފަށާނެ
 • ދުވާލަކު އެއް ފުލައިޓް އޮޕަރޭޓް ކުރާނެ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 11 ޖޫން 2017 | އާދީއްތަ 15:30 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
 5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
 7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
 8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


އެއަރއޭޝިއާގެ ފްލައިޓެއް -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ކުރުމަށްޓަކައި އެއަރ އޭޝިއާއަށް ހުއްދަދީފިއެވެ.

 

އެއަރއޭޝިޔާގެ ދަތުރުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ތައިލެންޑްގެ ޑުންމުއާންގް އެއަރޕޯޓާއި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާ ދެމެދު ދުވާލަކު އެއް ފުލައިޓް އޮޕަރޭޓް ކުރާނެއެވެ. މި ދަތުރުތަކުގައި އެ އެއަރލައިނުން ބޭނުންކުރާނީ 180 ގޮނޑީގެ ޖާގައިގެ އެއަރބަސް A320 މަރުކާގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގައެވެ.

 

ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު ބެންކޮކް ޓިކެޓްގެ އަގު އަދި އެއަރއޭޝިޔާއިން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

 

އެއަރއޭޝިއާގެ ދަތުރުތައް ފެށުމާއެކު ތައިލެންޑާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮޕަރޭޓްކުރާ އެއަރލައިންތަކުގެ ޢަދަދު ތިނަކަށް އަރާނެއެވެ. މިވަގުތު ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ދަތުރުކުރަމުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަން އާއި ތައިލެންޑްގެ ބެންގކޮކް އެއަރވޭޒުންނެވެ.

 

ރާއްޖެއަށް މިވަގުތު ޖުމްލަ 28 އެއަރލައިނެއް ދަތުރުކުރަމުންދެއެވެ. މި އެއަރލައިންތަކުން ދުނިޔޭގެ ތަފާތު 34 މަންޒިލަކަށް ވަނީ ވައިގެމަގުން ގުޅާލެވިފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް