25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ގަތަރުގެ މައްސަލަ

ގަތަރުގެ މައްސަލަ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނީ ގޯސްވަމުން!

  • އަރަބި ބައެއް ގައުމުތަކުން ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލީ ޓެރަރިޒަމަށް ވާގިވެރިވާ ކަމަށް ބުނެ، ގަތަރުން ހުރިހާ ތުހުމަތުތައް ދޮގު ކުރޭ
  • ގަތަރުން ތިބޭނީ އެގައުމުން ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 9 ޖޫން 2017 | ހުކުރު 15:41 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


ގަތަރަކީ ތެލުގެ މުއްސަނދިކަން ލިބިފައިވާ ދިރިއުޅުުމުގެ ފެންވަރު މަތި ގައުމެއް -- ގޫގުލް

ގަތަރުން ޓެރަރިޒަމަށް ހިއްވަރު ދޭ ކަމަށް ބުނެ ގަތަރާއި އޮންނަ ޑިޕްލޮމިޓިކް ގުޅުން އަރަބި ހަ ގައުމަކުން ކަނޑާލީ ފާއިތުވި ހަފްތާގެ ތެރޭގައެވެ. މި ނިންމުމާ އެކު0 ސަރަހައްދު ހަލަބޮލި ވެއްޖެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ގައުމުތައް ވެސް ކަންބޮޑުވެއްޖެއެވެ. ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަޝްރަހު އަންނަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ހަލަބޮލިވަމުންނެވެ. ބއެއް ގައުމުތަކުން ގަތަރާ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ކަނޑާލީކީ ނޫނެވެ. އެހެނިހެން ވެސް ދަތިތައް ގަތަރަށް ދަނީ ކުރިމަތި ކުރަމުންނެވެ. ބައެއް ގައުމުތަކުން ދަނީ ހަލަބޮލިވެފައިވާ މަޝްރަހަށް ނުވަތަ "އަލިފާނަށް ދަރުއަޅުމުންނެވެ."

ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލި އަރަބި ގައުމުތަކަކީ  ސައުދީ އަރަބިއްޔާ، ޔޫއޭއީ، މިސްރު، ބަހްރައިން, ޔަމަން އަދި ލީބިޔާ އެވެ. ޔޫއޭއީ އަށް ބަލާމަމާތޯއެވެ. ޔޫއޭއީ އިން ވަނީ  ގަތަރާއެކު އޮންނަ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ކަނޑާލަފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައެވެ. ޔޫއޭއީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަންވަރު ގާގެޝް ރޮއިޓާސް އަށް ވިދާޅުވީ ގަތަރު ގޮތް ދޫނުކޮށްފި ނަަމަ އިގްތިސޯދީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު ގަަތަރާ ދެކޮޅަށް އަޅަން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށެވެ. ގަތަރުން "ޓެރަރިޒަމަށް ފަންޑުކުރާ" ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަައާ ގުޅިގެން ހަރުދަނާ އަދި ދެގޮތެއް ނުވާ ނިންމުންތަކެއް އެ ގައުމުން ނިންމަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ގާގަޝް ފްރާންސްގެ "ފްރާންސް 24" އަށް ވިދާޅުވީ ޔޫއޭއީން ދެން އަޅާނެ ފިޔަވަޅަކަށް ބަލާއިރު ގަތަރާއެކު އޮންނަ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް ކަނޑާލަން ޖެހިދާނެ ކަމަށެވެ.

ބަހްރައިން އަށް ބަލާލަމާތޯއެވެ. ބަހްރައިން އިން ދަނީ ގަތަރުން ކަން ކުރަން ޖެހޭ ގޮތް ތަކުރާރުކޮށް ބުނެ، "އަމުރު" ކުރަމުންނެވެ. އީރާނާ އެކު އޮންނަ ހުރިހާ ގުޅުމެއް ކަނޑާލުމަކީ ގަތަރަށް މަޖުބޫރު ކަމެއް ކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެ ބަހުރެއިންގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަނެއްކާވެސް ވަނީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ. ގަތާރާ ގުޅުން ކަނޑާލާފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބަހުރެއިންގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޝޭޚް ޚާލިދު ބިން އަހްމަދު އަލް ޚަލީފާ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަޝާގް އަލް އަސްވަތު ނޫހަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ، ގަތަރުން އީރާނާ ދުރަށް ދާން ޖެހޭ ކަމަށާއި އަދި "ޓެރަރިސްޓް" ގްރޫޕްތަކަށް ވާގިވެރިވުން ގަތަރުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ބަހުރެއިންގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ މި އިންޓަވިއުގައި އީރާނު ސިފަ ކުރައްވާފައި ވަނީ "އެއް ނަންބަރު ދުޝްމަން" ގެ ގޮތުގައެވެ. ބަހުރެއިންގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި އީރާނަކީ ގަލްފް ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތައް ބައިބައިކޮށް އެ ގައުމުތަކުގެ މައްޗަށް ގަދަވެ ގަންނަން މަސައްކަތް ކުރާ ގައުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސައުދީ، ޔޫއޭއީ, ބަހްރައިން އަދި މިސްރުން ވަނީ ގަތަރަށް އެގައުމުތަކުގެ ވައި، ކަނޑު އަދި އެއްގަމު މަގު ވެސް ބަންދުކޮށްފައެވެ.

ގަތަރު ދައުލަތުން ހިންގާ އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ގަތަރު އެއާލައިންސް އަށް ވަނީ މިހާރު މި ކުރިއަށްދާ ހަލަބޮލިކަމާއި ގުޅިގެން ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައި 

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިވިގެން ދިޔަ އަޑަކީ ގަތަރާ އަވަށްޓެރި ގުޅުން ކަނޑާލި ގައުމުތަކުން، އަނެއްކާވެސް އާ ހަރުފަތަކަށް ކަންކަން ބަދަލުކޮށްލި ވާހަކައެވެ. ސައުދީ، ބަހްރައިން، މިސްރު އަދި ޔޫއޭއީ ވެގެން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ ގަތަރުގައި ގާއިމުވެފައިވާ ނުވަތަ ގަތަރުން ފަންޑު ކުރާ 59 މީހަކާއި އަދި 12 މުއައްސަސާއެއް ހިމެނޭ ގޮތުން "ޓެރާ ލިސްޓް" އެއް އެކުލަވާލާ އާންމުކޮށްފައެވެ. މި ލިސްޓުގައި މުސްލިމް ބްރަދާހޫޑާއި އަދި އެ ޖަމާއަތުގެ ރޫހާނީ ލީޑަަރު ވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި ގަތަރުގެ މަޝްހޫރު 18 ފަރާތެއް ވެސް ހިމެނެއެވެ. މި ނެރުނު ލިސްޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ގަތަރުން ބުނީ، އެއީ އެއްވެސް އަސާސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ލިސްޓެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ގައުމުތަކުން ފިއްތުންތައް އިތުރުކޮށް އިންޒާރު ދެމުން ދިޔަޔަސް ގަތަރުން ތިބޭނީ އެގައުމު ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައެވެ. އެކަން ޔަގީންވީ ގަތަރުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ބުރާސްފަތި ދުވަހި އަލް ޖަޒީރާ އަށް ވިދާޅުވި ބަސްފުޅުންނެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އަރަބި އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކުން ކޮންމެފަދަ ޕްރެޝަރެއް ކުރިޔަސް، އެގައުމުގެ މިނިވަން އަދި މުސްތަގިއްލު ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ބަދަލު ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. ގަތަރުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޝެއިޚް މުހަންމަދު ބިން އަބްދުއްރަހްމާން އަލް ސާނީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ "ގަތަރު ބްލޮކޭޑެއްގައި" ވާތީ ގަތަރުގެ އަމީރު ޝެއިޚް ތަމީމް ބިން ހަމަދް އަލް ސާނީ ގައުމު ދޫކުރައްވައި އެމެރިކާގެ ރައީސްއާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ގައުމުން ބޭރަށް ވެސް ވަޑާއިނުގެންނެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ ގަތަރުގެ މައްސަލަ ހައްުއްލު ކުރެއްވުމަށް މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލް އަދާކުރެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވައި، ގަތަރުގެ އަމީރަށް ވައިޓް ހައުސް އަށް ދައުވަތު އަރުވާފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް