16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ޚަޒާނާ މޯލްޑިވްސް

ޚަޒާނާ މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑްގެ ޝަރީޢާ ބޯޑަށް މެމްބަރުން ހޯދަނީ

  • ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 20 ޖޫން ގެ ކުރިން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ

| 8 ޖޫން 2017 | ބުރާސްފަތި 04:57 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  3. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ޚަޒާނާ މޯލްޑިވްސްގެ މުވައްޒަފުން އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ގައި -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ޚަޒާނާ މޯލްޑިވްސް ލިމިޓްގެ ޝަރީޢާ ބޯޑުގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތުލުމުގެ ފުރުޞަތު އެކުންފުނިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.  

އެކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ބޯޑުގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 20 ޖޫން 2017 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން، އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް ސިޓީއާއެކު، ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ބޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން އިތުރ މައުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ އެކުންފުނީގެ ޓެލެފޯނު ނަންބަރު 2000 301 އަށް ރަސްމީގަޑީގައި ގުޅުއްވުން ނުވަތަ [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެވޭނެ ކަމަށް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ޚަޒާނާ މޯލްޑިވްސް އަކީ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިންގ ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން އުފައްދާފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް