19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ޚަޒާނާ މޯލްޑިވްސް

ޚަޒާނާ މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑްގެ ޝަރީޢާ ބޯޑަށް މެމްބަރުން ހޯދަނީ

  • ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 20 ޖޫން ގެ ކުރިން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ

| 8 ޖޫން 2017 | ބުރާސްފަތި 04:57 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ޚަޒާނާ މޯލްޑިވްސްގެ މުވައްޒަފުން އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ގައި -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ޚަޒާނާ މޯލްޑިވްސް ލިމިޓްގެ ޝަރީޢާ ބޯޑުގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތުލުމުގެ ފުރުޞަތު އެކުންފުނިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.  

އެކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ބޯޑުގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 20 ޖޫން 2017 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން، އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް ސިޓީއާއެކު، ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ބޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން އިތުރ މައުލޫމާތު ބޭނުންވާނަމަ އެކުންފުނީގެ ޓެލެފޯނު ނަންބަރު 2000 301 އަށް ރަސްމީގަޑީގައި ގުޅުއްވުން ނުވަތަ [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެވޭނެ ކަމަށް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ޚަޒާނާ މޯލްޑިވްސް އަކީ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިންގ ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން އުފައްދާފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް