20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ބޭނުން ނުކުރާ އެކައުންޓްތައް އުވާލަނީ

  •   ބޭނުންނުކުރާ 951 އެކައުންޓް އެބަހުރި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 7 ޖޫން 2017 | ބުދަ 15:30 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްްޔާތުގެ ތެރެއިން . އެ ބޭންކުން ވަނީ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ހިންގާފައިނުވާ އެކައުންޓްތައް ބަންދުކުރާނެކަމަށް ބުނެފައި -- ރާއްޖެއެމްވީ

 މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ(އެމްއައިބީ) އެކައުންޓްތަކުގެ ތެރެއިން 5 އަހަރުތެރޭގައި އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ހިންގާފައިނުވާ އެކައުންޓްތައް ބަންދުކުރާނެކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފިއެވެ.

އިސްލާމިކް ބޭންކުން އަންގާރަ ދުވަހު ނެރެފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ  އެ ބޭންކުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ފަސް އަހަރު ބޭނުން ނުކުރާ 951 އެކައުންޓް އެބަހުރި ކަމަށާއި އެއެކައުންޓު ތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބޭނުން ނުކުރާ އެކައުންޓްތަކުގެ ލިސްޓް އެ ބޭންކުން ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ.

ބޭންކުން ބުނީ ލިސްޓް އާންމުކުރާތާ 60 ދުވަސް ފަހުން އެކައުންޓްތަކުގައިވާ ފައިސާ މަރުކަޒީ ބޭންކަށް ހަވާލުކުރުމަށް ފަހު އެކައުންޓުތައް ބަންދުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ އެކައުންޓްތައް އެކްޓިވޭޓު ނުކޮށްފި ނަމަ އެކައުންޓު ބަންދުކޮށް، ފައިސާ އެމްއެމްއޭއަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށާއި، އެ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި “ޑޯމަންޓް އެކައުންޓުގައިވާ ފައިސާ ނެގުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު” ފުރުމަށް ފަހު އެމްއައިބީއަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް އިސްލާމިކް ބޭންކުން  ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް