20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ލަންކާގައި ފެންބޮޮޑުވުން

ލަންކާގެ އިތުރު ހިސާބުތަކުގައި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ހިނގައިދާނެކަމުގެ އިންޒާރުދީފި

  • ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓުން ބުނި ގޮތުގައި 112 މީހަކުވަނީ ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 29 މެއި 2017 | ހޯމަ 08:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 151 އަށް އަރާފައިވާއިރު ވާރޭ ހުއްޓިފައި ނުވާތީ ބިންގަޑު ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ އިތުރު ހާދިސާތައް ދިމާވެދާނެކަމަށް އޮފިޝަލުން ވިދަޅުވޭ -- ދަ ސަން

ސްރީލަންކާއަށް ކުރަމުންދާ މޫސުމީ ވިއްސާރައިގައި ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ހިނގި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ ހާދިސާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 151 އަށް އަރާފައިވާއިރު ވާރޭ ހުއްޓިފައި ނުވާތީ ބިންގަޑު ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ އިތުރު ހާދިސާތައް ދިމާވެދާނެކަމަށް އޮފިޝަލުން އާދީއްތަ ދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެ ގައުމުގެ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓުން ބުނި ގޮތުގައި  112 މީހަކުވަނީ ވީނުވީއެއް ނޭނގިފައެވެ.

ދައުލަތުން ހިންގާ ނޭޝަނަލް ބިލްޑިންގ ރިސަރޗް އޯގަނައިޒޭޝަނުން ވަނީ ކުރިޔަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ހުއްޓުމެއްނެތި ވާރޭވެހެފިނަމަ އެ ގައުމުގެ 25 ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ތެރެއިން ހަތް ޑިސްޓްރިކްޓެއްގެ އުސް ހިސާބުތަކުން މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުވާންޖެހޭނެކަމުގެ އިންޒާރުދީފައެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މީޓިއޮރޮލޮޖީއިން ބުނީ ކުރިޔަށް އޮތް 36 ގަޑިއިރު ސްރީލާންކާގެ މެދުތެރޭގެ ސަރަހައްދުތަކަށް 100 މިލިމީޓަރަށްވުރެ ގިނައިން ވާރޭ ވެހުން އެކަށީގެންވާކަމަށެވެ.

ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖް މަންޓުން ބުނީ މޫސުން ގޯސްވެ ހިނގި ހާދިސާތަކުގައި 95 މީހަކު ޒަޚަމްވެފައިވާކަމަށެވެ.

ފެންބޮޑުވުމާއި ބިންގަޑު ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ހިނގި ހާދިސަތަކުގެ އަސަރު 114،124 އާއިލާއަކުން ޖުމްލަ 442،299 މީހަކަށް ކޮށްފައިވާކަމަށް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓުން ބުނެއެވެ.

މިއީ 2004 ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާއަށްފަހު އެ ގައުމަށްދިމާވި އެންމެ ގެއްލުން ބޮޑު ހާދިސާއެވެ.

ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 100،000 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ.

ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯއާ 74 ކިލޯމީޓަރު ދުރުން އޮންނަ އަގަލަވައްޓޭގެ ރައްޔިތުން ބުނީ އަވަސްގޮތެއްގައި ފެންގަޑު ހިނދިދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ގެއްލެމުންދާކަމަށެވެ.

"އަހަރުމެންގެ އަވަށަށް ވަދެވޭނެ ހުރިހާމަގެއްވަނީ ބަންދުވެފައި.ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ގޮސްފައިވަނީ ރަށުތެރޭގައި އަދި އެތައް ގެއެއްވަނީ ވަޅުލެވުފައި. އެކަމަކު އެކަކަށްވެސް އެތާކަށް ނުވެއް ދެވޭނެ"އަގަލަވައްޓޭގައި ހުރި މުހައްމދު އަބުދުﷲ، 46 ރޮއިޓާސްއަށް ބުންޏެވެ. އައްސޭރިފަށުގެ ކަލުޓަރާ ޑިސްޓްރިކްޓުގެ އަގަލަވައްޓޭ ޓައުން އިން 47މީހުން މަރުވެ 62 މީހުންވަނީ ވީނުވީއެއް ނޭނގިއެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް