21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 02 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން

ކާބޯތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވާތީވެ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

  • ސަރުކާރުން ދަނީ ޓަބަލް ޓެކްސް ނަގަމުން
  • އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތު ވަނީ ފެއިލްވެފައި
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 29 މެއި 2017 | ހޯމަ 00:10 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  6. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރޯދަ މަސް ފެށުމާއިއެކު ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެގެން ދިއުމާއި ގުޅިގެން ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

 

އާދިއްތަ ދުވަހު މޫކައި ސުއިޓުސްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންގެ ނައިބް ރައީސް އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑު ވެގެންދިޔުމާއި އެކު ވިޔަފާރި ވެރިންގެ ބޮލުގައި އެޒިންމާ އަޅުވާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މިއީ ސަރުކާރުގެ އިގްތިޞާދީ ސިޔާސަތު ފެއިލްވުމުގެ ސަބަބުން ވެފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

 

މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވެގެންދާއިރު ދަތުރުވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮޅިތަކުގެ އަގު ސަރުކާރަށް ކުޑަ ކުރެވޭނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންކަމުން ސަރުކާރުން ކާބޯތަކެތީގެ އަގު ކުޑަކުރުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށާއި ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމާއިއެކު މި އަގުތައް ކުޑަވެގެންދާނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން ޕާލިމެންޓްރގެ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު އަމީތު ވިދާޅުވީ ތަކެތީގެ އަގު އެންމެ ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ޖެހޭނީ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކަމަށާއި ރޯދަ މަސް އަންނަ އިރު ސަރުކާރުން މިކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިގްތިޞާދީ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙް ގެންނަން އެ ޔޫނިއަން މެދިވެރިކޮށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި ހަމަ އެކަނި ފަޅު ރަށްތައް ހުޅުވާލުމަކުން ނުފުދޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. މިއީ ސަރުކާރުން ދުރާލާ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަމަށް އަމީތު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ދައުލަތަށް ޓެކްސް ނަގަމުންދާ މީރާ ހިންގުމުގައި އިސްލާހްތަކެއް ގެނެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށްވެސް އަމީތު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

 

ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންގެ މެމްބަރުން ވަނީ ސަރުކާރުން މިހާރު ނަގަމުންދާ ޓަބަލް ޓެކްސްއާއި ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުންތައް ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް