21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 04 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން

ކާބޯތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވާތީވެ ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

  • ސަރުކާރުން ދަނީ ޓަބަލް ޓެކްސް ނަގަމުން
  • އިޤްތިޞާދީ ސިޔާސަތު ވަނީ ފެއިލްވެފައި
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 29 މެއި 2017 | ހޯމަ 00:10 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  4. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  5. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  6. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  7. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  8. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި


ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރޯދަ މަސް ފެށުމާއިއެކު ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެގެން ދިއުމާއި ގުޅިގެން ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންއިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

 

އާދިއްތަ ދުވަހު މޫކައި ސުއިޓުސްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންގެ ނައިބް ރައީސް އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑު ވެގެންދިޔުމާއި އެކު ވިޔަފާރި ވެރިންގެ ބޮލުގައި އެޒިންމާ އަޅުވާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މިއީ ސަރުކާރުގެ އިގްތިޞާދީ ސިޔާސަތު ފެއިލްވުމުގެ ސަބަބުން ވެފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

 

މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވެގެންދާއިރު ދަތުރުވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮޅިތަކުގެ އަގު ސަރުކާރަށް ކުޑަ ކުރެވޭނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންކަމުން ސަރުކާރުން ކާބޯތަކެތީގެ އަގު ކުޑަކުރުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށާއި ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމާއިއެކު މި އަގުތައް ކުޑަވެގެންދާނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން ޕާލިމެންޓްރގެ ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު އަމީތު ވިދާޅުވީ ތަކެތީގެ އަގު އެންމެ ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ޖެހޭނީ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކަމަށާއި ރޯދަ މަސް އަންނަ އިރު ސަރުކާރުން މިކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިގްތިޞާދީ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙް ގެންނަން އެ ޔޫނިއަން މެދިވެރިކޮށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި ހަމަ އެކަނި ފަޅު ރަށްތައް ހުޅުވާލުމަކުން ނުފުދޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. މިއީ ސަރުކާރުން ދުރާލާ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަމަށް އަމީތު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ދައުލަތަށް ޓެކްސް ނަގަމުންދާ މީރާ ހިންގުމުގައި އިސްލާހްތަކެއް ގެނެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށްވެސް އަމީތު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

 

ޓްރޭޑް ޔޫނިއަންގެ މެމްބަރުން ވަނީ ސަރުކާރުން މިހާރު ނަގަމުންދާ ޓަބަލް ޓެކްސްއާއި ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުންތައް ފާޅުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް