16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ތަކެތީގެ އަގު

ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް، ލޯކަލް މާރުކޭޓް ތޮއްޖެހިފައި

  • ކަރާގެ އަގަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް ނާންނާނެ
  • މިރުހައި ކާށީގެ އަގު ވަނީ އުފުލިފައި
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 27 މެއި 2017 | ހޮނިހިރު 17:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ތަކެތި ގަންނަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރަމަޟާން މަހަކީ ސުފުރާ މައްޗަށް ގިނަ ބާވަތްތަކެއް ގެންނަ މަހެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ތަކެތި ހެދުމަށް ބޭނުން ކުރާ ސާމާނު ވެސް އިތުރުވެގެންދެއެވެ.

ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު، ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ގިނަ ބަޔަކު ތަކެތި ގަތުމުގައި ހަރަކާތްތެރި ވެއެވެ. އެގޮތުން އެ ސަރަހައްދުގައި ތަކެތި ވިއްކާ ވިޔަފާރިވެރިން ވަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ވިޔަފާރި ރަގަޅު ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އަދި އެސަހައްދުގައި ހުރި ގޮޅިތައް ވަނީ ތަފާތު ބާވްތަތަކުގެ މޭވާ އާއި ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކުން ފުރިފަ އެވެ.

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް ހުރި ގޮތަށް ބަލާ އިރު މިރުހުގެ އަގު އުޅެނީ 100 ގްރާމް 60ރ. އާއި 80ރ. ދެމެދުގައެވެ. ދޮންކެޔޮގެ އަގު އުޅެނީ ވަކެއް 5ރ. އާއި 10ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައެވެ. ފަޅޯ ކިލޯއެއް އުޅެނީ 20ރ. އަށެވެ. ކަރާގެ އަގު މިހާރު އުޅެނީ ކިލޯއެއް 15ރ. އާއި 18ރ. އާދެމެދުމުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ.

މާރުކޭޓުގައި ކިއުކަމްބާ އުޅެނީ، ކިލޯއެއް 40ރ. އަށެވެ. ލުނބޯގެ އަގު ކިލޯއެއް 35ރ. އާއި 40ރ. އަށް އުޅޭ އިރު، ކާށި އުޅެނީ، 10ރ. އާއި 15ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޮޑެތި ކާށި 30ރ. އަށް މާރުކޭޓުން ލިބެން އެބަ ހުއްޓެވެ.

މާރުކޭޓުގައި ފަނިގިރުމަށް ބޭނުން ކުރާ ގިނަ ސާމާނު ލިބެން ހުރި އިރު ސަޓަނި ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތްތައް މަދެވެ. އެގޮތުން ކޮޕީފަތް ބޮޑި އެއް 10ރ. އަށް ހުރި އިރު ހިކަދިފަތް ލިބެން ހުރީ، 5ރ. އަށެވެ. ލެޓިއުސް ފަތް މިފަހަރު ހޯދުމަށް ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ކަރާގެ އަގަށް މާބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ނާންނާނެ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެ އެވެ. އެގޮތުން އަޔަސް އަންނާނީ ފަސް ރުފިޔާގެ އިތުރުވުމެއް ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް  މާރުކޭޓަށް އެންމެ ގިނައިން ކަރާ ގެންނަ އއ. ތޮއްޑޫގެ ދަނޑުތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކާ ގުޅިގެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކަރާގެ އަގަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ފަރާތްތައް ވެސް އެބަ ތިއްބެވެ.

ތަކެތީ އަގުތަކަށް ބަލާއިރު މާރުކޭޓުގައި އެންމެ އަގު މަތީގައި އުޅެނީ މިރުހާއި ކާށީގެ އަގެވެ. މިތަކެތީގެ އަގު އުފުލެނީ ތަކެތި ހޯދުމަށް ދަތިވުމާއި ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް