22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

ތަކެތީގެ އަގު

ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް، ލޯކަލް މާރުކޭޓް ތޮއްޖެހިފައި

  • ކަރާގެ އަގަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް ނާންނާނެ
  • މިރުހައި ކާށީގެ އަގު ވަނީ އުފުލިފައި
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 27 މެއި 2017 | ހޮނިހިރު 17:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  4. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  5. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  6. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  7. ކަރަންޓްގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ހައިވޯލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކެއް ކަނޑުގެ އަޑިން އަޅާފައި ނުހުންނާނެ: އީޕީއޭ
  8. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު


ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ތަކެތި ގަންނަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރަމަޟާން މަހަކީ ސުފުރާ މައްޗަށް ގިނަ ބާވަތްތަކެއް ގެންނަ މަހެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ތަކެތި ހެދުމަށް ބޭނުން ކުރާ ސާމާނު ވެސް އިތުރުވެގެންދެއެވެ.

ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު، ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ގިނަ ބަޔަކު ތަކެތި ގަތުމުގައި ހަރަކާތްތެރި ވެއެވެ. އެގޮތުން އެ ސަރަހައްދުގައި ތަކެތި ވިއްކާ ވިޔަފާރިވެރިން ވަނީ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ވިޔަފާރި ރަގަޅު ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އަދި އެސަހައްދުގައި ހުރި ގޮޅިތައް ވަނީ ތަފާތު ބާވްތަތަކުގެ މޭވާ އާއި ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކުން ފުރިފަ އެވެ.

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް ހުރި ގޮތަށް ބަލާ އިރު މިރުހުގެ އަގު އުޅެނީ 100 ގްރާމް 60ރ. އާއި 80ރ. ދެމެދުގައެވެ. ދޮންކެޔޮގެ އަގު އުޅެނީ ވަކެއް 5ރ. އާއި 10ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައެވެ. ފަޅޯ ކިލޯއެއް އުޅެނީ 20ރ. އަށެވެ. ކަރާގެ އަގު މިހާރު އުޅެނީ ކިލޯއެއް 15ރ. އާއި 18ރ. އާދެމެދުމުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ.

މާރުކޭޓުގައި ކިއުކަމްބާ އުޅެނީ، ކިލޯއެއް 40ރ. އަށެވެ. ލުނބޯގެ އަގު ކިލޯއެއް 35ރ. އާއި 40ރ. އަށް އުޅޭ އިރު، ކާށި އުޅެނީ، 10ރ. އާއި 15ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޮޑެތި ކާށި 30ރ. އަށް މާރުކޭޓުން ލިބެން އެބަ ހުއްޓެވެ.

މާރުކޭޓުގައި ފަނިގިރުމަށް ބޭނުން ކުރާ ގިނަ ސާމާނު ލިބެން ހުރި އިރު ސަޓަނި ހެދުމަށް ބޭނުންކުރާ ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތްތައް މަދެވެ. އެގޮތުން ކޮޕީފަތް ބޮޑި އެއް 10ރ. އަށް ހުރި އިރު ހިކަދިފަތް ލިބެން ހުރީ، 5ރ. އަށެވެ. ލެޓިއުސް ފަތް މިފަހަރު ހޯދުމަށް ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ކަރާގެ އަގަށް މާބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ނާންނާނެ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެ އެވެ. އެގޮތުން އަޔަސް އަންނާނީ ފަސް ރުފިޔާގެ އިތުރުވުމެއް ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް  މާރުކޭޓަށް އެންމެ ގިނައިން ކަރާ ގެންނަ އއ. ތޮއްޑޫގެ ދަނޑުތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކާ ގުޅިގެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކަރާގެ އަގަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ފަރާތްތައް ވެސް އެބަ ތިއްބެވެ.

ތަކެތީ އަގުތަކަށް ބަލާއިރު މާރުކޭޓުގައި އެންމެ އަގު މަތީގައި އުޅެނީ މިރުހާއި ކާށީގެ އަގެވެ. މިތަކެތީގެ އަގު އުފުލެނީ ތަކެތި ހޯދުމަށް ދަތިވުމާއި ވިއްސާރަވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް