17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 05 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

މީޑިއާ ކައުންސިލް

ކަންކަން ވާކަން ދައްކަން އުޅެންހަދައިގެން މީޑިއާ ކައުންސިލް ގޮވީ "އަތަށް"!

  • ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ މީޑީއާ ކައުންސިލަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަމަށް
  • މީޑިއާ ކައުންސިލުން އެމައްސަލަތައް ނޫސްވެރިންނަށް ފޮނުވިއިރު، ޖަވާބުދާރީވާންވީ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައެއް ވެސް ނުވޭ
|

| 24 މެއި 2017 | ބުދަ 02:05 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ

މިހާރު އުފައްދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް މީޑީއާ ކައުންސިލް އުފައްދާ ރަނގަޅަށް ހިނގައިގަންނަން ނުފެށެނީސް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް މިވަނީ ކުރިމަތިވެފަ އެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލް އުފެދިފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީޑިއާތަކުން އަށް މެމްބަރުންނާއި އާއްމުންގެ ތެރެއިން ހަތް މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. އެ 15 މެމްބަރުންވެސް ހޮވަނީ އިންތިހާބަކުންނެވެ. އިންތިހާބު ބާއްވަނީ ރާއްޖޭގައި ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މީޑީއާތަކުގެ މެދުގައެވެ.

މީޑީއާ ކައުންސިލަކީ އެއްވެސް އިރެއްގައި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މީޑިއާތަކާ މާގާތްގުޅުމެއް ބާއްވަމުންއަންނަ އަދި މީޑިއާތައް ކުރިއެރުވުމަށް މާބޮޑު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ކައުންސިލެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގައެއް ނުކުރެވެއެވެ. އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އަބަދުވެސް ފެންނަނީ އެއިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރެއްގެ މުށުތެރޭގައި އޮވެ، ސަރުކާރު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނޫސްވެރިންނަށާއި މީޑިއާތަކަށް ނުފޫޒާއި ބާރުގެ ބޭނުންކުރާ މަންޒަރެވެ.

ސަރުކާރުން ނުފޫޒު އޮތް ދައުލަތުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ނުފޫޒު އޮތް މުއައްސަސާއަކީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނެވެ. އެތަނުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ މީހުންބަލާ ޓީވީ ޗެނަލް ކަމަށްވާ ރާއްޖެޓީވީ މަތިމައްޗަށް ޖޫރިމަނާކޮށް ޖެއްސުން ކުރަމުންނެވެ. ރައްޖެޓީވީއަށް އޮތީ ދެ އިރު ދެދަޅައަށް އެކޮމިޝަނަށް ޖަވާބުދާވާންޖެހޭ ހާލަތުގަ އެވެ. އެހާލަތުއައީ އެކޮމިޝަނުގައި އުޅުއްވާ ކުދިންގެ ކޮޅެއް ކުރިން އުޅުއްވި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ޖަގަހައިގެ ވެރިޔާގެ އަބުރުފުޅުގެ ބޮޑުކަމުން ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވެއެވެ.

އެހެންކަމުން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން ވެފައިމިވަނީ ދައުލަތަށް ފައިސާވައްދާ ތަނަކަށް ވެފައެވެ. އަބުރު ގާނޫނު ވުޖޫދުކުރިފަހުން، ރައްޖެޓީވީ 200،000 ލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ. ނޫސްވެރިޔަކު 50،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރި އެވެ. އަދި ރާއްޖެޓީވީ 200،000 ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ ދެއްކި ދުވަހު އަނެއްކާ 1،000،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުން އެފައިސާވެސް ވަނީ ދައްކާފަ އެވެ.

މިމަންޒަރު ފެނިގެން ތޯއްޗެކެވެ، މީޑިއާ ކައުންސިލަށް މަޑަކުން އޮވެވޭގޮތެއް ނުވިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ފޮނުވި ކަމަށްބުނާ މައްސަލަތަކެއް ކުއްލިއަކަށް މީޑިއާތަކަށާއި އެ މައްސަލަތައް ނިސްބަތްވާ ނޫސްވެރިން ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެންގި އެވެ. 

އެމައްސަލަތައް އައުމާއެކު އެލިޔުންތަކަށް ބަލާލިއިރު، ކަމަކުދާކަށް ނެތެވެ. މެޑަމް ފާތުންގެ އަބުރުފުޅާ ބެހި، މެޑަމް ފާތުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަތީ ޔޯލައެވެ. ނަމަވެސް އެލިޔުންތައް ކިޔާ ނިމުނުއިރުވެސް އެވިދާޅުވާ އަބުރުފުޅާ ބެހިވިފަ އޮތީ ކިހިނެއްތޯ އާއި ކޮންގޮތަކަށްތޯ ސާފެއްނުވިއެވެ. އެ ލިޔުންތަކުން މެޑަމް ފާތުންގެ އަބުރުފުޅަށް އަރައިގަނެވިފައިވަނީ ނުވަތަ މެޑަމް ފާތުންގެ ހައްގަކަށް އަރައިގަނެވިފައިވަނީ ކޮންގޮތަކުން ކަމެއް ސާފެއް ނުވި އެވެ. އެހެންކަމުން ޖަވާބުދާރީވާންވީ އެލިޔުންތަކުގެ ކޮންކޮން ބައިތަކަކަށް ނޭނގެ އެވެ. 

އެކަން އެގޮތަށް އޮތްވާ މި ބުނާ މައްސަލަތައް ލިބުނު ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުން އެމައްސަލަ ހުށަހެޅި ކަމަށްބުނާ މީހާ އެމައްސަލަތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އަދި ނުވިތާކަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނުވެސް ވިދާޅުވީ ރައީސް އޮފީހުން މީޑިއާތަކަށް އަދި ނޫސްވެރިންގެ މައްޗަށް އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެންމެފަހުން އެކަން މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ވެސް ރައީސް އޮފީހުން އަންގައިފި އެވެ.

އެހިސާބުން މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނޫސްވެރިންގެ ފޮނުވި 30 މައްސަލާގައި ނޫސްވެރިންނާއި މީޑީއާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ އަދަދެއް ބަޔަކު މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ފާޑުޔުންތައް އަމާޒުވެ މީޑިއާ ކައުންސިލް ހޫނު ފެނަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ. ތިމަންނާމެންނަށްވެސް ކަންކަން ކުރެވޭކަން އަދި އަދި ކުރާން ރައީސް އޮފީހަށް ދައްކަން އުޅެންހަދައިގެން މީޑިއާ ކައުންސިލް ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް "އަތަށް ގޮވީ" އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް