19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

އޮސްމޯ ޕްރޮޑަކްޓްސް

އޮސްމޯ ބްރޭންޑްގެ ޕްރޮޑަކްޓެއް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށްފި

  • 68  ގައުމަކުން މިއުފެއްދުން ލިބެން ހުންނާނެ
  • ޑި ބްލޫ މެރިންއަކީ، އޮސްމޯ ބްރޭންޑްގެ މި ތެޔޮ ރާއްޖެއަށް ހޯލް ސޭލްކޮށް ރީޓެއިލް ކުރާ ކުންފުނި
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 21 މެއި 2017 | އާދީއްތަ 23:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


އޮސްމޯ ބްރޭންޑްގެ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ތަޢާރަފްކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމި -- ގޫގުލް

ލަކުޑިއަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފަރުމާކޮށްފައިވާ އޮސްމޯ ބްރޭންޑްގެ ތެޔޮ ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށްފި އެވެ.

 

އާދިއްތަ ދުވަހު ނޮވެލް ގްރިލް ރެސްޓޯރަންޓުގައި ކުރިއަށްދިޔަ މި ޕްރޮޑަކްޓް ލޯންޗް ކުރުމަށް ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި އޮސްމޯ ކުންފުނީގެ އޮފިޝަލު، އިޒާމް ލަހީރް ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެމުން ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮޑަކްޓަކީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށްވެސް މުހިންމު ޕްރޮޑަކްޓެއް ކަމަށާއި ހާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގެ ރިޒޯޓްތައް ފަރުމާކޮށް ޑިޒައިންކޮށްފައި ހުންނަނީ ލަކުޑިންކަމަށްވުމުން، މިއީ އެފަދަ އެލަކުޑި އަވަހަށް ހަލާކުވެ ނުދިއުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ވަރަށްވެސް ބޭނުންތެރި އުފެއްދުމެއް ކަމަށެވެ.

 

ތަފާތު ގިނަ ވައްތަރުގެ ލަކުޑި ހުންނައިރު މި ތެޔޮ ބޭނުން ކުރުމުން ލަކުޑި ބޭނުން ކުރެވޭ މުއްދަތު އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށާއި އޮސްމޯއަކީ މިކަމަށް އޮތް ހައްލެއް ކަމަށް އިޒާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ލަކުޑިއަށް ހާއްސަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޮސްމޯ ބްރޭންޑްގެ ތެޔޮ ޑީ ބްލޫ މެރިން އިން ވިއްކަން ފަށާފައިވާއިރު، ޑި ބްލޫ މެރިންއަކީ، އޮސްމޯ ބްރޭންޑްގެ މި ތެޔޮ ރާއްޖެއަށް ހޯލް ސޭލްކޮށް ރީޓެއިލް ކުރާ ކުންފުންޏެވެ.

 

މި ޕްރޮޑަކްޓް ލޯންޗް ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

 

ޖަރުމަންވިލާތުގެ މިއުފެއްދުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމެއްގައި ބޭނުންކުރާއިރު،68   ގައުމަކުން މިއުފެއްދުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

 

 

ރާއްޖޭގައ ދެ އަހަރު ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޓެސްޓް ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ލޮނަށާއި، ޓެމްޕެރޭޗަރއަށް ބެލުމަށްފަހު، ރާއްޖެއަށް ހާއްސަކޮށް މި ބްރޭންޑްގެ 15 ޕްރޮޑަކްޓެއް ވަނީ ބާޒާރަށް ނެރެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް