18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 06 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް

ޓްރަމްޕްގެ "ހޭޓް ސްޕީޗް" ގެ ބަދަލު: ސައުދީގެ އެންމެ މަތީ ޝަރަފު

 • ސައުދީއަށް ވަނީ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެފަ
 • ޓްރަމްޕަށް އަރުވާފައިވަނީ ކޮލަރ އޮފް އަބްދުލްއަޒީޒް އަލް ސައުދު
 • ޓްރަމްޕްގެ އިތުރުން މި ޝަރަފު އަރުވާފައިވަނީ ބަރަކް އޮބާމާއަށް އެކަނި
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | @IxmaealNaail

| 21 މެއި 2017 | އާދީއްތަ 17:28 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
 2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
 3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
 4. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
 5. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
 6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
 7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
 8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


ސައުދީ ރަސްގެފާނު، ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް އަލް ސައުދު، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕަށް "ކޮލަރ އޮފް އަބްދުލްއަޒީޒް އަލް ސައުދު" އަރުވަނީ -- އޭއެފްޕީ

އާދީއްތަ ދުވަސް ފެށިގެން އައިއިރު، އިސްލާމީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބޮޑު އެއް ވާހަކައަށް ވެފައި އޮތީ ސައުދީ ރަސްގެފާނު، ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް އަލް ސައުދު، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕަށް މެޑެއްޔެއް އެރުވި ވާހަކައެވެ.

އިސްލާމީ ޤައުމުތަކާއި، ޖުމްލަކޮށް މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް "ހޭޓް ސްޕީޗް" ދެއްވައިގެން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން، އަދިވެސް މުސްލިމު ޤައުމުތަކާއިމެދު ގިނަ ތަފާތުކުރުންތަކެއް ގެންގުޅުއްވާ ޓްރަމްޕްގެ ވެރިކަމުގައި ޤައުމުން ބޭރަށް ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ވަޑައިގެންފައި އެވަނީ، މި ޒަމާނުގެ އިސްލާމީ ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުގެ ގޮތުގައި ބައެއް މުސްލިމުން ޤަބޫލުކުރާ ސައުދީ އަރަބިއާއަށެވެ. ޓްރަމްޕް މިހާތަނަށް މުސްލިމުންނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ފަރުވާލެއް ނެތި، ސައުދީން ވަނީ ޓްރަމްޕަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައި، އެމެރިކާއާއެކު އެތައް ސަތޭކަ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުންތައް ވެފައެވެ. ދެން ފާހަގަވީ ރައީސް ޓްރަމްޕަށް އެރުވި އެ މެޑެއްޔެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕަށް އެރުވި މެޑައްޔަކީ "ކޮލަރ އޮފް އަބްދުލްއަޒީޒް އަލް ސައުދު" ނުވަތަ "ނިޝާން އަބްދުލްއަޒީޒު އަލް ސައުދުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން" ގެ ޝަރަފެވެ. "އޯޑަރ/ކޮލަރ އޮފް އަބްދުލްއަޒީޒް އަލް ސައުދު" އަކީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ދެވޭ އެންމެ މަތީ  ޝަރަފެވެ. ރާއްޖޭގައި މިގޮތަށް ދެވޭ އެންމެ މަތީ ޝަރަފަކީ، ނިޝާން ޣާޒީގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.ޣ.ޢ.ވ) ގެ ޝަރަފެވެ.

"ޗެއިން އޮފް ބަދްރް" ގެ ނަމުގައި މި ޝަރަފު އިނގެރޭސި ރާނީ ފަދަ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ކުރިން ދީފައި ވީނަމަވެސް، "އޯޑަރ އޮފް ކިންގް އަބްދުލްއަޒީޒް" ގެ ނަމުގައި މި ޝަރަފު ރަސްމީކޮށް ތަޢާރުފުކޮށްފައިވަނީ 1971 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ސައުދީގެ އޭރުގެ ރަސްގެފާނު ފައިސަލް ބިން ޢަބްދުލްއަޒީޒް އަލް ސައުދެވެ. މި ޝަރަފަކީ 5 ދަރަޖައަކަށް ބެހިފައިވާ ޝަރަފެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަށް ދެ ނަމެއް ކިޔައެވެ. އެގޮތުން މީގައި ހިމެނެނީ، "އޯޑަރ އޮފް އަބްދުލްއަޒީޒް އަލް ސައުދު" އާއި، ރައީސް ޓްރަމްޕަށް އެރުވި "ކޮލަރ އޮފް އަބްދުލްއަޒީޒް އަލް ސައުދު" ގެ ޝަރަފެވެ. މި "ކޮލަރ އޮފް އަބްދުލްއަޒީޒް އަލް ސައުދު" ގެ ޝަރަފަކީ މުސްލިމު ނޫން ދައުލަތްތަކުގެ ވެރިންނަށް ސައުދީން އަރުވާ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ޝަރަފެވެ. މި ޝަރަފު ރައީސް ޓްރަމްޕް ފިޔަވައި ދެން އަރުވާފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް ޙުސައިން އޮބާމާ  އަށެވެ.

މި ޝަރަފުގެ އެހެން ދަރަޖަތައް އަރުވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ފްރާންސްގެ ކުރީގެ ރައީސް ފްރާންސުއާ އޮލާން އާއި މިޞްރުގެ ރައީސް ފީލްޑް މާޝަލް އަބްދުލް ފައްތާހު އަލް ސައީދް ޙުސައިން ޚަލީލް އަލް ސީސީ އާއި ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންގޕިން ހިމެނެއެވެ.

ރައީސް ޓްރަމްޕަށް ޝަރަފު އެރުވުމަށްފަހު ބޭއްވި އުފާފާޅުކުރުމުގެ ހަފްލާގައި ޓްރަމްޕް ކަނޑި ހިއްޕަވައިގެން ސައުދީންގެ ސަގާފީ ނެށުމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ

މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދައްކައި، އެމެރިކާ އަކީ މުސްލިމުން ދިރިއުޅެން ބިރުވެރި ތަނަކަށް ހެދި ފަރާތްކަމަށް މުސްލިމު ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރާ ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕަށް ސައުދީ އަރަބިއާއިން މިފަދަ ޝަރަފެއް އެރުވުމުން، ސައުދީ އަރަބިއާއަށާއި، ސައުދީ ރަސްގެފާނަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

ސިޔާސީ އަދި އިޤުތިޞަދީ އެނަލިސްޓުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޓްރަމްޕަށް މި ޝަރަފު އެރުވުމަކީ ސައުދީން ހަމައެކަނި މާއްދިއްޔަތަށްޓަކައި، ކަންދެއްކުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކަމެކެވެ. އެހެނީ ޓްރަމްޕަކީ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިންވެސް ސައުދީއާއި، އަދި އަރަބި އެހެން ޤައުމުތަކާއިއެކު އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ ވިޔަފާރީގެ ގާތް ގުޅުމެއް ބޭއްވި ފަރާތެކެވެ. އަދި ހަމަ މިއާއިއެކު ޓްރަމްޕް ސައުދީއަށް ކުރި ދަތުރާއި އެކު، އެތައް ސަތޭކަ ބިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ ވިޔަފާރި ސައުދީއަށްވެ، އެ ޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ބާރު ގަދަ ކުރުމަށްވެސް ވަނީ މަގުތަކެއް ހުޅުވިގެން ގޮސްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް، ދުނިޔޭގެ ކުރިމަތީގައި ސައުދީ އަރަބިއާ ފާހަގަކުރެވިގެން ގޮސްފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ނުފޫޒު ވަރަށް ބޮޑަށް ފޯރާފައިވާ، އެމެރިކާގެ ގޮނޑިކޮއްކޮ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މުސްލިމު ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިއަދު މުސްލިމު ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ އެކިއެކި ދަތިތަކުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީވެސް ސައުދީ އާއި އެމެރިކާގެ ގާތް ގުޅުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ސައުދީ ޕްރިންސް

2 އަހަރު ކުރިން

ހެހެ!!!!. ކިހާހެއްވާ ކަމެއް އެމީހަކު މެޑެލްދޭނީ ދޭހިތްވާމީހަކައްދޯ...!! އަހަރުންނަށް ކޮންކަމެއްދޯ....!!!!!

1
0