17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 05 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ކުއްޖެއްގެ ހިތް ބޭރުގައި

ދިވެހި ކުއްޖަކު އުފަންވި އިރު ހިތް ހަށިގަނޑުން ބޭރުގައި، މަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަނީ!

 • އެކްޓޯޕިއާ ކޯޑިސް ދިމާވަނީ ދުނިޔޭގެ 126،000 އިން އެއް ކުއްޖަކަށް
 • ކުއްޖާ ބަނޑުގައި ގަރުބަގަންނަން ފަށާތާ 10 ނުވަތަ 11 ހަފްތާ ތެރޭގައި ކުއްޖާގެ އައިބެއް ހުންނަކަން ދެނެގަނެވޭ
 • ޝާހީގެ ދަރިފުޅުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހުރިކަން ވިހެއުމުގެ ކުރިން ޑޮކްޓަރުން ފާހަގަކޮށްފައެއް ނުވޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 19 މެއި 2017 | ހުކުރު 22:02 | |

މަގުބޫލް

 1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
 2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
 3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
 4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
 5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
 6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
 7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
 8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


އުފަންވި އިރު ހިތް ބޭރަށް ނުކުމެފައިވާ ކުޑަކުއްޖާ -- ފޭސްބުކް

ގދ. މަޑަވެލީ އައިޝަތު ޝާހީ މުހައްމަދާއި މުއުމިން ޔޫސުފް އެ މީހުންގެ އަލަތު ދަރިފުޅަށްޓަކައި ފޮނި އުންމީދުތަކެއް ކުރިއެވެ. ރަށުން އެކަށީގެންވާ ސިއްހީ ހިދުމަތް ނުލިބެތީވެ، ފިރިމީހާ އާއި މައިންބަފައިންގެ އެދުމުގެ މަތިން ޝާހީ މާލެ އައީ ބަނޑަށް ހަތް މަހުގަ އެވެ.

މާލެ އައުމުގެ ކުރިން ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔައީ ގދ. ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުންނެވެ. އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ޝާހީބަލިވެއިނުމުން ގަވައިދުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަމުން ދިޔައެވެ. ތިނަދޫގައި ދެއްކި ޑޮކްޓަރުން ވެސް، އަދި މާލެ އައިސް، އައިޖީއެމްއެޗުން ދެއްކި ޑޮކްޓަރުން ވެސް، ޝާހީގެ ބަނޑުގައި އޮތް ދަރިފުޅުގެ ސިއްހީ މައްސަލައެއް ހުރި ކަމަކަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވެއެވެ. އެހެން ކަމުން ދެމަފިރިން ވެސް ތިބީ ވަރަށް އުފަލުންނެވެ. ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ދަރިފުޅު އުފަންވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުގައެވެ.

ވިހެއުމަށް ދީފައިވާ ދުވަސް ގާތްވަމުން އައުމާއެކު، ޝާހީ އާއި މުއިމިން ވެސް ދިޔައީ ހިތް އަވަސްވަމުންނެވެ. ތިބީ އުފަލުން ކެތް މަދުވެފަ އެވެ. އެ ދެމަފިރިންގެ އުފާވެރި ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށްވީ، މެއި 10 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗްގައި ޝާހީ ވިހައިފި އެވެ. ނަމަވެސް އެ ދެމަފިރިންނަށް ލިބުނީ ޝޮކެކެވެ. އަލަތު ދަރިފުޅު އޮތް ހާލަތު ފެނިފައި މުއުމިން އަށް ކެތެއް ނުކުރެވުނެވެ. ކުރިން ލަފާ ވެސް ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމެއް މެދުވެރިވުމުން ދެމަފިރިން ވެސް ގަނޑުވި ކަހަލައެވެ. ހަރަކާތް ހުއްޓުނެވެ. ލޭބާ ރޫމު ތެރެއަށް ހޭނެތިގެން ވެއްޓުނެވެ. ވާނީ ވެސް އެހެންނެވެ. ދަރިފުޅުގެ ހިތް އޮތީ ހަށިގަނޑުން ބޭރުގައި، ވިންދު ޖަހާލަ ޖަހާލަ އެވެ. އެ މަންޒަރު ފެނުމުން ޝާހީގެ މަންމަ، ޝަރީފާ މޫސާ ވެސް ހޭނެތިގެން ވެއްޓުނެވެ. ލޯބިލޯބި އެ އަންހެން ކުއްޖާއަށް ލޯބިކޮށްލަން ވެސް ނުކެރުނެވެ. ހާމައަށް ހިތް ފެންނަން އޮތް އިރު އެ ހިތް އޮތީ ތެޅިތެޅިއެވެ.

އާއިލާއިން ބުނާ ގޮތުގައި ކުއްޖާ ބަނޑުގައި އޮތްއިރު ލިބެން އުޅެނީ ކޮން ޖިންސެއްގެ  ކުއްޖެއްކަން ޑޮކްޓަރަށް ބުނެދޭން އެނގޭއިރު، އެ ކުއްޖާގެ އެކަހަލަ މައްސަލައެއް އުޅޭކަމެއް ޑޮކްޓަރުންނަށް ނޭނގެންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ހިތުގެ ނާރުތަކަށް ދިމާވެފައި ހުންނަ މައްސަލަތައް ވެސް އެކޯ ފަދަ ޓެސްޓްތަކާއި ސްކޭންތަކުން ދެނެގަނެވެއެވެ. އެހެން ކަމުން އެ އާއިލާ އިން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކުއްޖާގެ ހިތް ބޭރުގައި އޮތް އިރު އެކަން ޑޮކްޓަރުންނަށް ފާހަގަނުކުރެވުމުގައި ޑޮކްޓަރުންގެ އިހްމާލު ބޮޑެވެ.

މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް ރާއްޖެއިން ފަރުވާއެއް ނުދެވޭތީ، މެއި 16 ވަނަ ދުވަހު، އާސަންދައިގެ އެހީގައި ޝާހީ އާއި ތުއްތު ކުއްޖާ ވަނީ ކޮޗިން އަށް ފުރާފައެވެ. ހިތުގެ ބަލިތަކާއި ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރުމުގައި މަޝްހޫރު ކޮޗިންގެ އަމްރީތާ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި އެ ކުއްޖާއަށް މިހާރު އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

އާސަންދަ ލިބިފައި ވިޔަސް، ޝާހީ އާއި މުއުމިންގެ އަދި އެ އާއިލާގެ ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފިލައެއް ނުދެ އެވެ. އެއީ މާލީ ގޮތުން ތަނަވަސް އާއިލާއަކަށް ނުވުމާއެކު، އިންޑިއާގައި ކުރަންޖެހޭ އެހެން ކަންކަމަށް ވެސް މާލީ ގޮތުން ފުދުންތެރި ކަމެއް ނެތުމުންނެވެ. އަދި ވިހެއުމުގެ ކުރިން ދަރިފުޅުގެ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން ޑޮކްޓަރުން އެއްވެސް އިންޒާރެއް ދީފައި ނުވާތީ އެދަމަފިރިން ވެސް މިވަރުގެ ބޮޑު ކަމަކަށް ތައްޔާރުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

 

ހެޔޮ އެދޭ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެހީ ދީފައި ވިޔަސް، ފަރުވާ ހޯދުމުގައި ކޮޗިންގައި ތިބެންޖެހޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގެ އެވެ. އެހެންވެ، އެ އާއިލާއަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޝާހީގެ މަންމަ ޝަރީފާ ބުންޏެވެ.

ޝާހީ އާއި މުއުމިންގެ އުއްމީދަކީ އެ ދެމަފިރިންގެ ހިތްފަދަ ދަރިފުޅުގެ ހިތުގެ އުނިކަން އަވަސް ޝިފާއެއް ލިބުމެވެ.

މިއީ ދުނިޔޭގައި ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ދިމާވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކްޓޯޕިއާ ކޯޑިސް (އުފަންވާއިރު ހިތް ބޭރަށް ހުރުން) ދިމާވަނީ ޖެނެޓިކް މައްސަލައަކުންނެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ ރާއްޖޭގައި އުފަންވި މިފަދަ ފުރަތަމަ ކުއްޖާ އެވެ.

ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި އެކްޓޯޕިއާ ކޯޑިސް ދިމާވަނީ ދުނިޔޭގެ 126،000 އިން އެއް ކުއްޖަކަށެވެ. ކުއްޖާ ބަނޑުގައި ގަރުބަގަންނަން ފަށާތާ 10 ނުވަތަ 11 ހަފްތާ ތެރޭގައި އަލްޓްރާސައުންޑް މެދުވެރިކޮށް، ބަނޑުގައި އޮންނަ ކުއްޖާގެ އައިބެއް ހުންނަކަން ދެނެގަނެވެއެވެ.

މި ކަމަށް ދެވޭނެ މާބޮޑު ފަރުވާއެއް އަދި ހޯދިފައި ނުވާއިރު އޭގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބެލުމަށް ފަހު ފުރާނައަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ކަމަށް ޔަގީން ކުރެވޭ ހާލަތްތަކުގައި ސާޖަރީ ހަދާފައި އެބަހުއްޓެވެ. ޝާހީގެ ދަމަފރިންގެ އުންމީދަކީ ވެސް ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އެދެމަފިރިންގެ ލޯބިލޯވި އަލަތު ދަރިފުޅަށް ރަނގަޅު ސިއްހަތެއް ލިބުމެވެ. އެކަމުގައި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި ދުއާ އެ މީހުންނަށް މިވަގުތު ވަރަށްމުހިންމެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް