19 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ | 03 އަދަ
އިމްސާކް 04:15
05 ޝައްވާލް 1439
އިޝާ 19:39
މަޣްރިބް 18:20
އަސްރު 15:35
މެންދުރު 12:11
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:36

މޫސުމް

މެދު ރާއްޖެތެރެއާއި އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވައިޓް އެލާރޓް ނެރެފި

  • ހުޅަނގުން ގަޑިއަކު 13 މޭލާއި 23 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ
  • އުތުރުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުން އެކަށީގެންވޭ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 19 މެއި 2017 | ހުކުރު 17:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ޔާމީނުގެ މައްޗަށް މައުމޫން މުޖައްރިބު ނަތީޖާއެއް ނެރޭނެ
  2. އާޖެންޓީނާ، އައިސްލޭންޑް މެޗަށްފަހު އުފެދުނު އެންމެ ބޮޑު ސުވާލު: މީހަކު މިހާ ލޯބިވަނީ ކިހިނެތް؟
  3. ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ޔާމީން ކެމްޕޭން އޮފީހަށް އެނގޭތީ މުވައްޒަފުން ކަންބޮޑުވަނީ!
  4. ބުނާގޮތް ނުހަދައިގެން ކްރޮއޭޝިއާގެ ކުޅުންތެރިއަކު ރަށަށް ފޮނުވާލަން ނިންމައިފި
  5. ފާރިސްގެ ދިފާއުގައި ހެކިބަސް ދޭން ޕީޕީއެމް މަޖިލިސް މެމްބަރުން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  6. ތައިލެންޑްގެ ޝާހީ އާއިލާގެ މުދާތައް ރަސްގެފާނުގެ ނަންފުޅު މައްޗަށް ބަދަލުކޮށްފި
  7. ކޮންމެހެން ފުރުސަތު ދެއްވާކަން ދައްކަން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް: ފާރިސް މައުމޫން
  8. ސަލްމާން އަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް ރަންބީރު ދީފި!


ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯ -- ޓްވިޓަރ

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައިގައި މެދު ރާއްޖެތެރެއާއި އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވައިޓް އެލާރޓް ނެރެފި އެވެ.

 

ރާއްޖޭގެ މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އިން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް ރާއްޖޭގެ އެކިހިސާބަށް ވިއްސާރަކުރާނެ  އެވެ. އަދި ގުގުރުންވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމަށާއި މެދުތެރެއާއި އުތުރުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މެޓުން ބުނެ އެވެ. 

 

މެދުތެރެއާއި އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ހުޅަނގު ދެކުނާއި ހުޅަގުން ގަޑިއަކު 13 މޭލާއި 23 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް ގަޑިއަކު 7 މޭލާއި 17 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާއިރު، ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަޑަކަށް 45 މޭލަށް ވައިގަދަވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މެޓުން ބުންޏެވެ.

 

މެދުތެރެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ އަދި އެހެން ހިސާބުތަކުގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވާނެ ކަމަށާއި ވައިގަދަވެ ކަނޑުތައް ވެސް ގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ކަނޑުދަތުރުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުން މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

 

ހުޅަނގު މޫސުމުގެ އަސަރު ރާއްޖޭގެ އިތުރުން އިންޑިއާގެ ސަރަހައްދުތަކަށާއި، ސްރީ ލަންކާގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

 

ސްރީ ލަންކާގެ މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން އެ ގައުމުގެ ބައެއް ސަރަހައްދު ތަކަށް ވައިގަދަވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވަނީ ނެރެފައެވެ. މި ގޮތުން ގަޑިއަކު 50 ކިލޯމީޓަރުގެ ބާރު މިނުގައި ހުޅަނގުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ވައި ގަދަވާނެ ކަމަށާއި، އަދި އުތުރާއި ދެކުނުގެ ހިސާބުތަކަށް ގަޑިއަކު 70 ކިލޯ މީޓަރަށް ވައިގަދަވާނެ ކަމަށްވެސް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ. އިންޑިއާ އަށް ބަލާއިރު، އަންދްރަ ޕްރްދޭޝްގެ އައްސޭރީގެ ބޭރުން ބޭ އޮފް ބެންގޯލްގެ މެދުތެރޭ އަދި ހުޅަނގުގެ ސަރަހައްދުގައި ބޯ ވިއްސާރަ ވިލާތައް ވަނީ އުފެދިފައެވެ.

 

އިންޑިއާގެ މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ބުނެފައިވަނީ، އަންޑަމަން ރައްތަކަށް ހުޅަނގު މޫސުމުގެ އަސަރު ކުރަންފެށީ މެއި މަހުގެ 14 ގައި ކަމަށެވެ. އަދި މޫސުމުގެ އަސަރު ހުކުރު ދުވަހާ ހަމައަށް ބޮޑުވެގެން ދާނެ ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާއިން ލަފާ ކުރެއެވެ. އިންޑިއާގެ ހުޅަނގު އުތުރު ސަރަހައްދުތަކަށާއި، އިރު އުތުރުގެ ސަރަހައްދު ތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވިއްސާރައިގެ އަސަރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

 

ޔޫއެސް ސެންޓަރ ފޯ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އިން ބުނެފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސަރަހައްދަށް ވިއްސާރައިގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ލާފާކުރެވެނީ މެއި މަހުގެ 25 ގެ ފަހުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް