20 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ބުދަ | އުތުރަ 1


އުކުޅަހުގެ ނަރުދަމާ މަޝްރޫއުގައި ސޮއިކުރުން – އާދަޔާ ޚިލާފު އިވެންޓެއް!

  • މަޝްރޫއުގައި ސޮއި ކުރި ކަމެއް އުކުޅަހު ކައުންސިލަކަށް ނޭނގޭ
  • މަޝްރޫއުގެ 30 އިން ސައްތަ ފައިސާ ހޯދީ ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކޮށްގެން
  • ސޮއި ކުރި ރަސްމިއްޔާތައް ސޯޓުބުރިއެއް ލައިގެން ހުރި މީހަކު ވެސް ދިޔަ
2 ގަޑިއިރު ކުރި