23 ނޮވެންބަރު 2017 | ބުރާސްފަތި | 11 ނޮރަ


ސަރުކާރުން އެއުޅެނީ ތިނަދޫ ދެވަނަ ފަހަރަށް ފަޅުކުރަން: ޝާހިދު

  • ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ޝާހިދު ފާޑުވިދާޅުވި
  • މާލެއަކީ ނިކަމެތިތަނެއް
  • ތިނަދޫފަޅުކުރަން އެއުޅެނީ
52 މިނެޓު ކުރިން