20 ފެބުރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ | ހިޔަވިހާ 7


ދިރާގުން ބޮޑު ދެ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

  • ހިލޭ 4ޖީ ސިމް ނަގާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެ މަސްދުވަހަށް ކޮންމެ މަހަކު 2 ޖީބީ ޑޭޓާ ހިލޭ ލިބޭނެ
  • ސެމްސަންގް ފަދަ ރަނގަޅު ބްރޭންޑް ތަކުގެ މެދުފަންތީގެ ފޯން މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން 1500 ރުފިޔާ އާއި 3499 ރުފިޔާ އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައި ގަންނަން ލިބޭނެ
  • ޕޯސްޓްޕެއިޑްގައި ބިލް ޑިސްކައުންޓް %40 އާއި %50 ދެމެދުން ލިބޭ އިރު ބައްލަވައިގަންނަވާ ކޮންމެ ފޯނަކަށް 2ޖީބީގެ ޑޭޓާވެސް ހިލޭ ލިބޭނެ
19 ގަޑިއިރު ކުރި