21 އޭޕުރިލް 2018 | ހޮނިހިރު | 01 ބުރުނު


ތާނަ ލިޔުމުގައި ސުކުން ކުރެވޭ ހަމަތައް

  • ދިވެހި ބަހުގައި ސުކުން ކުރެވޭ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން، ތާނަ ލިޔުމުގައި ސުކުންކުރެވެނީ ފަސްއަކުރުގައެވެ.
2 މަސް ކުރިން