23 ފެބުރުއަރީ 2018 | ހުކުރު | ހިޔަވިހާ 10


ފާރިސް ހައްޔަރުކުރަން ރައީސް ޔާމިން ވަނީ ފުލުހުންނަށް އަންގަވާފައި: ތަރުޖަމާނު

  • ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތަރުޖަމާނު ވަނީ މިކަން ހާމަކުރައްވާފައި
  • ފާރިސްގެ އެޕާޓްމެންޓާއި އެންދެރިމާގެ ދަނީ ބަލައި ފާސްކުރަމުން
  • ފާރިސްގެ މައްޗަށް ތުހްމަތުކޮށްފައި ވަނީ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅޭ ކަމަށް
4 ހަފްތާކުރިން