21 އޭޕުރިލް 2018 | ހޮނިހިރު | 01 ބުރުނު


އާކުއްޖެކޭ ދަސްވީ ފަހުން - ހަފުތާ ބަންދު

  • އޭޭނާގެ ޕްލޭޭން ކާމިޔާބުވާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ އުއްމީދާއި އެކު ކޮޓަރިން ބޭރަށް ނިކުތުމުގެ ކުރިން ކުޑަދޮރުން ބޭރަށް ބޯ ދިއްކޮށްލި އެވެ.
4 ހަފްތާކުރިން