21 އޭޕުރިލް 2018 | ހޮނިހިރު | 01 ބުރުނު


އުތުރު ކޮރެއާގެ ނިއުކްލިއަރ އަދި މިސައިލް ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލައިފި

  • ދެކުނުކޮރެއާ އާއި އުތުރު ކޮރެއާގެ ބައްދަލުވުން އަންނަ ހަފްތާގައި ބާއްވާނެ
  • ރައީސް ޓްރަމްޕްއާއިއެކު ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ތަނެއް އަދި ހަމައެއް ނުޖެހޭ
13 ގަޑިއިރު ކުރި