23 ފެބުރުއަރީ 2018 | ހުކުރު | ހިޔަވިހާ 10


އަސާސީ ހައްގުތަކާއި މިނިވަން އިއާދަކުރުމަށާއި، ޑިމޮކްރަސީގެ މަގަށް ރުޖޫޢަ ވުމަށް ކެނަޑާއިން ގޮވާލައިފި

  • ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލުމަށް ކެނަޑާއިން ގޮވާލާ ގޮވާލުން ތަކުރާރު ކުރައްވާފައިވޭ
2 ގަޑިއިރު ކުރި