21 އޭޕުރިލް 2018 | ހޮނިހިރު | 01 ބުރުނު


މިހާތަނަށް އުދަ ނާރާވަރަށް، ފުވައްމުލަކަށް އުދަ އަރައިފި

  • ދަނޑިމަގުން ފެށިގެން ފުނާޑު އެއާޕޯޓާ ހަމައަށް ހުޅަނގުފަރާތު ވަނީ އުދަ އަރާފައި
2 ގަޑިއިރު ކުރި