23 ފެބުރުއަރީ 2018 | ހުކުރު | ހިޔަވިހާ 10


ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެދުނު ގާނޫނީ ލަފަޔަށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރު!

  • ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރަކީ ރައްޔިތުން އެމައްޗަށް އަމަލުކުރަން ލާޒިމް އެއްޗެއް
  • މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށް
  • އިސްތިޝާރީ ލަފައެއް ހޯދަން އެދުނީ މަޖިލީހުން އެކަން ފާސްކޮށް ނިންމާފަ
1 ދުވަަސް ކުރިން