21 އޭޕުރިލް 2018 | ހޮނިހިރު | 01 ބުރުނު


އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

  • އަހަރީ ބައްދަލުވުން އެހެން އަހަރުތަކާއި ހިލާފަށް ބާއްވާނީ ބ.ގޮއިދޫގައި
  • އެ ފަރާތްތަކަށް އެ ރަށުން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައި
1 ދުވަަސް ކުރިން