23 ފެބުރުއަރީ 2018 | ހުކުރު | ހިޔަވިހާ 10


އޭސީ މިލާނުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރ ސުލޭ މުންތާރީ ޑިޕޯޓިވޯ އަށް ސޮއިކޮށްފި

  • މުންތާރީ ޑިޕޯޓިވޯ އާ ގުޅުނީ މިސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް
7 ގަޑިއިރު ކުރި