26 ޖުލައި 2017 | ބުދަ | ފުސް 12


ބީއެމްއެލް ޑޮލަރު އޭޓީއެމް

ބީއެމްއެލް އިން ޑޮލަރަށް ހާއްސަ އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށްފި

  • މި ސެންޓަރުގައި ޑޮލަރު ނެގޭ ތިން އޭޓީއެމް ވަނީ ގާއިމްކޮށްފަ
  • މި ސެންޓަރު ހުޅުވާދެއްވީ ސީއީއޯ އެންޑްރޫ ހީލީ
  • މިދިއަ އަހަރު އެކަނި 220 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޓްރާންސްސެކްޝަން ހިންގާފައިވޭ
5 މަސް ކުރިން