22 ނޮވެންބަރު 2017 | ބުދަ | 10 ނޮރަ


އެމްސެވަން ޕްރޮމޯ

އެމްސެވަން ބުކް ލިސްޓު ޕްރޮމޯ ފަށައިފި

  • މި ޕްރޮމޯޝަން އޮންނާނީ ނޮވެމްބަރ 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖެނުއަރީ މަހުގެ 15 ދުވަހާ ހަމައަށް
  • ފޮތް ލިސްޓުތައް ފަސޭހައިން ގެންދެވޭނެ ގޮތަކަށް ފޮއްޓެއްގައި ބަންދު ކުރެވިފައިވޭ
4 ގަޑިއިރު ކުރި