23 ނޮވެންބަރު 2017 | ބުރާސްފަތި | 11 ނޮރަ


ފެން

އެއްވެސް އެހެން އެއްޗެއް ނުކައި، ނުބޮއި މަހެއް ވަންދެން ހުސް ފެން ބުއިމުން ވާ ގޮތް އެނގޭތަ؟

  • ގިނައިން ފެން ބުއިމަކީ ސިކުނޑީގެ ބާރު ގަަދަވާ ކަމެއް
  • ގިނައިން ފެން ބުއިމުން ޒުވާންކަންމަތީ ދަމަހައްޓައިދޭ
2 ދުވަަސް ކުރިން