21 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި | އުތުރަ 1


ޕައިލްސްގެ މައްސަލަ

މިއީ އާދައިގެ މައްސަލައެއް ނޫން، ފަރުވާ ކުޑަކޮށްނުލާ!

  • ޕައިލްސް ގެ ސަބަބުން ފުރަގަސް ފަރާތުން ލޭ އާދޭ
  • ފުރަގަސްފަރާތުގައި އިތުރު މަސްކޮޅެއް އިންނަނަމަ ޕައިލްސް ކަމަށް ވެދާނެ
8 މަސް ކުރިން