19 އޯގަސްޓު 2017 | ހޮނިހިރު | މާ 09


އާކުއްޖެކޭ ދަސްވީފަހުން

އާކުއްޖެކޭ ދަސްވީފަހުން: މަލީޝާ

  • ސިއްސައިގެން ގޮސް ފަސް އެނބުރި ބަލައިލަމުން ލޮކަރު ލެއްޕި އެވެ. ދިގު، ދޮން އަންހެންކުއްޖެއް ހުރީ އޭނާއާއި ނުހަނު ގާތުގައެވެ. އެކުއްޖާ ލައިގެން ހުރީ ކުރުކުރު ޓޮޕްކޮޅަކާއި ނޫކުލައިގެ ޖީންސެކެވެ.
2 ހަފްތާކުރިން