19 އޯގަސްޓު 2017 | ހޮނިހިރު | މާ 09


ސްޕެއިން

ބާސެލޯނާގައި ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު ކެމްބްރިލްސްގައި ހަމަލާ ދޭން އުޅެފި

  • އޮފިޝަލުން ބުނެފައި ވަނީ ބާސެލޯނާގައި ދިން ހަމަލާ އާއި ކެމްބްރިލްސްގައި ދޭން އުޅުނު ހަމަލާއާ ގުޅުމެއް ވާކަމަށް
14 ގަޑިއިރު ކުރި