13 ޑިސެންބަރު 2017 | ބުދަ | 4 މުލަ


ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް

މުސްލިމް ހަތް ގައުމަކަށް ވިސާ ދިނުން ހުއްޓާލަން ޓްރަމްޕް ނިންމަވަނީ

  • ވިސާ ދޫކުރުން ހުއްޓާލަނީ ސީރިޔާ، އިރާގް، އިރާން، ލީބިޔާ، ސޯމާލިޔާ، ސޫދާން އަދި ޔަމަނުން
11 މަސް ކުރިން