20 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ބުދަ | އުތުރަ 1


ޕީޕީއެމަށް ހައްލެއް ބޭނުންވޭ

ޕީޕީއެމުން ރައީސް މައުމޫން ދުރުކުރެއްވި ނަމަވެސް ޕާޓީ ތެރޭގައި ހަމަޖެހުމެއްނެތް!

  • ޕީޕީއެމް އެތެރޭގައި ހިންހަމަ ނުޖެހުންތައް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ފެންމަތިވޭ
  • ޕީޕީއެމް މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ މަެދުގައި ވެސް ހިންހަމަ ނުޖެހުންތައް ބޮޑު
  • ސަރުކާރުގެ ބައެއް މިނިސްޓަރުން ކަންކަން ކުރައްވާގޮތުން ޕީޕީއެމް އެތެރޭގައާއި އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ނުރުހުންވެސް ބޮޑު
1 ދުވަަސް ކުރިން