23 ނޮވެންބަރު 2017 | ބުރާސްފަތި | 11 ނޮރަ


ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާ

ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާއިން ސަރުކާރުން ލަފާކުރި މިންވަރާ ގާތަށް ވެސް އާމްދަނީ ލިބިފައެއް ނުވޭ!

  • އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބުނީ ދިރާގުން
  • ގިނަ ކުންފުނިތަކުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ ލިބިފައެއް ނުވޭ
  • ކުންފުނިތަކުން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ
2 ދުވަަސް ކުރިން