26 ޖުލައި 2017 | ބުދަ | ފުސް 12


އަދުލުއިންސާފު ގާއިމްކުރުން

މިނިވަންދުވަސް: ނުފޫޒުތައް ނައްތާލައި އިންސާފުގެ ދަރުބާރު މިނިވަންކުރަން ޖެހިފަ!

  • ޝަރުއީ ދާއިރާއިން ދައްކަނީ ތަސައްވަރު ގެއްލޭ ވާހަކަ
  • ޝަރުއީީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަމާ މެދު ބޮޑެތި ސުވާލުތަކެއް
  • ފަނޑިޔާރުގެ އަމަލުތަކާއި ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ތަސައްވަރު ވަނީ ގުޅިފައި
8 ގަޑިއިރު ކުރި